ادارات بانک

   
 • اداره کل اعتبارات تحت راهبری و مسئولیت  مدیر اعتبارات، در چارچوب سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیریت عالی بانک، وظیفه همکاری در تنظیم دستورالعمل‌ها و مقررات اعتباري با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط، بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی و یا مورد مشارکت بانک (مستقیم و حقوقی) اعم از احداث، توسعه، تکمیل و جابجایی واحدهای صنعتی، کشاورزی، شیمیایی، بازرگانی و خدمات از جنبه‌های اقتصادی، فنی و مالی، جمع‌آوري كليه اطلاعات مورد لزوم از سوابق اعتباري مشتريان(حقيقي و حقوقي)، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی متقاضیان استفاده از تسهیلات بانک و ارائه اطلاعات مورد نظر به واحدهای مربوطه، برنامه‌ريزي و نظارت بر مراحل مختلف مصرف تسهیلات، برنامه‌‌ریزی برای پیشگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری و کاهش میزان آن، پيگيري و وصول مطالبات غیرجاری ارزي و ريالي‌، را عهده دار مي‌باشد.

  گروههای ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره کل می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود:

       *گروه کارشناسی بازرگانی و خدمات
       *گروه کارشناسی صنعت، کشاورزی و شیمیایی

   شماره تماس: 88199041
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96،

   فکس: 88199041


 • *گروه کارشناسی بازرگانی و خدمات:

  گروه کارشناسی بازرگانی و خدمات برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    بررسی و پيشنهاد اصلاح خط مشي‌ها، سياستها، برنامه‌ها و مباني و موازين ناظر بر فرآيند نظارت بر عملكرد اعتباري بانك به مافوق جهت هماهنگی از طریق اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  2.    كنترل ماهيانه روند دستيابي به اهداف اعتباري بانك در بخشهای بازرگانی و خدمات و ارایه گزارش مربوط به مافوق و واحدهای ذی‌ربط. 
  3.    نظارت مستمر بر روند توزيع تسهيلات اعطايي در بخشهای بازرگانی و خدمات در راستاي تحقق اهداف اعتباري بانك. 
  4.    بررسي راهكارهاي بهبود اعطاي تسهيلات در بخشهای بازرگانی و خدمات و ارائه پيشنهادهاي ﻻزم با همکاری مافوق به مدیریت و اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  5.    شناخت و بررسي تنگناهاي اجرايي دستورالعمل‌ها و سياست‌هاي اعتباري و ارائه پيشنهادهاي لازم با همکاری مافوق به مدیریت و اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی. 
  6.    ارائه مشاوره به مشتريان بانك درخصوص شرايط و مراحل عمومي تامين مالي صادركنندگان و سرمايه‌گذاران داخل كشور و تأمين مالي کلیه فعاليت‌هاي مرتبط با بخش‌هاي بازرگانی و خدمات و سرمايه‌گذاري در خارج از كشور.
  7.    همكاري با واحد متولی مدیریت ريسك براي شناسايي ريسك‌هاي مرتبط با پرونده‌هاي اعتباري.
  8.    بررسی کلیه پرونده‌های اعتباری ارسالی و پیشنهادی شعبه، در بخش‌های بازرگانی و خدمات، عندالزوم تکمیل مدارک و اخذ استعلامهای مورد نیاز.
  9.    بررسي هويت، ‌اهليت و فعاليت مشتري از طريق بازديد از محل فعاليت، بررسي دفاتر قانوني، تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي و سوابق فعاليت تجاري و همكاري متقاضي با بانك، تهیه گزارش‌های مرتبط با بخش‌های بازرگانی و خدمات، طرح آن در ارکان اعتباری و تهیه مصوبات مربوطه، انجام امور مربوط به ابلاغ مصوبات مشتریان به واحدهای ذی‌ربط جهت اجرا.
  10.    انجام امور مربوط به تعديل/تمدید در شرايط مدت استفاده از مصوبه و قراردادهاي اعتباری مشتريان مربوط به بخش‌های بازرگانی و خدمات در چارچوب دستورالعمل اختيارات اركان اعتباري بانك.
  11.    نظارت بر مراحل فرآيند تأمين مالي صادركنندگان و سرمايه‌گذاران داخل كشور و سرمايه‌گذاري در خارج از كشور در بخش‌های بازرگانی و خدمات، تا بازپرداخت آن از طريق بررسي اسناد و مدارك و بازديدهاي ادواري و موردي بر حسب تشخيص مافوق.
  12.    تهيه گزارش از پرونده‌هاي مطالبات غیرجاری مشتريان در بخش‌های بازرگانی و خدمات و اقدامات انجام شده و ارسال پرونده مشتري به واحدهاي مرتبط جهت انجام فعالیتهای ذی‌ربط و پيگيري.
  13.    بررسي پرونده‌هاي تسهيلات غيرجاري مشتريان در بخش‌های بازرگانی و خدمات به منظور انجام اقدامات و تشریفات قانونی ﻻزم و پيگيري اين قبيل مطالبات.
  14.    تهيه گزارش‌های تكميلي بر اساس مذاكرات انجام شده با مشتريان و ارائه پيشنهادهاي لازم به كميسيون مطالبات بانك بمنظور تقسيط، امهال و سایر اقدامات متصور و تعامل با واحد حقوقي جهت پيگيري مطالبات پرونده مربوطه.
  15.    مشاركت در انجام مطالعات در زمينه شناخت عوامل و زمينه‌هاي ايجاد مطالبات غیرجاری و راه‌هاي مقابله با آن در بخش‌های بازرگانی و خدمات.
  16.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون‌سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  17.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

  *گروه کارشناسی صنعت، کشاورزی و شیمیایی:

  گروه کارشناسی صنعت، کشاورزی و شیمیایی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    بررسی و پيشنهاد اصلاح خط مشي‌ها، سياستها، برنامه‌ها و مباني و موازين ناظر بر فرآيند نظارت بر عملكرد اعتباري بانك به مافوق جهت هماهنگی از طریق اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  2.    كنترل ماهيانه روند دستيابي به اهداف اعتباري بانك در بخشهای صنعت، کشاورزی و شیمیایی و ارایه گزارش مربوط به مافوق و واحدهای ذی‌ربط.
  3.    نظارت مستمر بر روند توزيع تسهيلات اعطايي در بخشهاي صنعت، کشاورزی و شیمیایی در راستاي تحقق اهداف اعتباري بانك.
  4.    بررسي راهكارهاي بهبود اعطاي تسهيلات در  بخش‌هاي صنعت، کشاورزی و شیمیایی و ارائه پيشنهادهاي ﻻزم با هماهنگی مافوق به مدیریت/ اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  5.    شناخت و بررسي تنگناهاي اجرايي دستورالعمل‌ها و سياست‌هاي اعتباري و ارائه پيشنهادهاي لازم با هماهنگی مافوق به مدیریت/ اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  6.    تهيه و تنظيم اطلاعات و آمارهاي مربوط به تسهيلات اعطايي بانك جهت ارائه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  7.    ارائه مشاوره به مشتريان بانك در خصوص شرايط و مراحل عمومي تامين مالي صادركنندگان و سرمايه‌گذاران داخل كشور و تأمين مالي کلیه فعاليت‌هاي مرتبط با بخش‌هاي صنعت، کشاورزی و شیمیایی و سرمايه‌گذاري در خارج از كشور.
  8.    همكاري با واحد متولی مدیریت ريسك براي شناسايي ريسك‌هاي مرتبط با پرونده‌هاي اعتباري.
  9.    بررسی کلیه پرونده‌های اعتباری ارسالی و پیشنهادی شعبه در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شیمیایی، عنداللزوم تکمیل مدارک و اخذ استعلامهای مورد نیاز.
  10.    بررسي هويت، ‌اهليت و فعاليت مشتري از طريق بازديد از محل فعاليت، بررسي دفاتر قانوني، تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي و سوابق فعاليت تجاري و همكاري متقاضي با بانك، تهیه گزارش‌های کارشناسی مرتبط با بخش‌های صنعت، کشاورزی و شیمیایی، طرح آن در ارکان اعتباری و تهیه مصوبات مربوطه، انجام امور مربوط به ابلاغ مصوبات مشتریان به واحدهای ذی‌ربط جهت اجرا.
  11.    انجام امور مربوط به تعديل/ تمدید در شرايط/ مدت استفاده از مصوبه و قراردادهاي اعتباری مشتريان مربوط به بخش‌های صنعت، کشاورزی و شیمیایی در چارچوب دستورالعمل اختيارات اركان اعتباري بانك.
  12.    نظارت بر مراحل فرايند تأمين مالي صادركنندگان و سرمايه‌گذاران داخل كشور و سرمايه‌گذاري در خارج از كشور در بخش‌های صنعت،کشاورزی و شیمیایی، تا بازپرداخت آن از طريق بررسي اسناد و مدارك و بازديدهاي ادواري و موردي بر حسب تشخيص مافوق.
  13.    تهيه گزارش از پرونده‌هاي مطالبات غیرجاری مشتريان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شیمیایی و اقدامات انجام شده و ارسال پرونده مشتري به واحدهاي مرتبط جهت انجام فعالیت‌های ذی‌ربط و پيگيري.
  14.    بررسي پرونده‌هاي تسهيلات غيرجاري مشتريان به منظور انجام اقدامات و تشریفات قانونی ﻻزم و پيگيري اين قبيل مطالبات.
  15.    تهيه گزارش‌های تكميلي بر اساس مذاكرات انجام شده با مشتريان و ارائه پيشنهادهاي لازم به كميسيون مطالبات بانك بمنظور تقسيط، امهال و سایر اقدامات متصور تعامل با واحد حقوقي جهت پيگيري مطالبات پرونده مربوطه. 
  16.    مشاركت در انجام مطالعات در زمينه شناخت عوامل و زمينه‌هاي ايجاد مطالبات غیرجاری و راههاي مقابله با آن در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شیمیایی.
  17.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  18.     انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

 • نام و نام خانوادگی:سعید سیرغانی

  عنوان شغلی: سرپرست دایره اعتبارات کسب و کار

  شماره داخلی: 219

  ایمیل سازمانی:

   

 
 •   اداره کل بین‌الملل تحت راهبری و مسئولیت مدیر بین‌الملل، در چارچوب سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیریت عالی بانک، وظیفه همکاری در تنظیم دستورالعمل‌ها و مقررات در حوزه عملیات ارزی با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط شامل انواع اعتبارات و بروات اسنادي و حواله‌ها، انجام اقدامات لازم در زمینه انسجام عملیات ارزی،امور مربوط به اعتبارات اسنادي از محل تسهيلات خارجي، مدیریت و صدور مجوز پرداخت‌های ارزی از محل حسابهای ارزی نزد کارگزاران بابت ایفای تعهدات ناشی از ارائه خدمات ارزی، مديريت حساب‌هاي ارزي مرتبط با امور مشتریان و كارت‌هاي بين‌المللي، رفع تعهدات ارزي مشتريان، انجام کلیه امور مربوط به ضمانتنامه‌های ارزی صادراتی و وارداتی ، بررسي مشاركت‌هاي خارجي بانك، امور مبادلات ارزی‌، ارائه گزارش‌هاي كنترلي به مديريت بانك در زمينه منابع و مصارف ارزي عملیات یادشده، تجزيه و تحليل اطلاعات عملكرد ارزي و همكاري با ساير ادارات درباره مسائل ارزي، سرمايه گذاري و مشاركت‌هاي خارجي را با رعایت ضوابط داخلی بانک بر عهده دارد. دوایر ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره کل می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود:

       *دایره سوییفت و روابط بانکی بین الملل
       *دایره مبادلات، پشتیبانی و تسویه عملیات ارزی
       *دایره تأمین مالی و عملیات ارزی
     
       *مرکز توسعه تجارت بین الملل
     

                     

   شماره تماس: 88873692
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96، 
  فکس: 88878162


 • *دایره سوییفت و روابط بانکی بین‌الملل:
  دایره سوییفت و روابط بانکی بین‌الملل برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    جمع آوری، به روز رسانی، نگهداری و اجرای دستورالعمل ها و مصوبات بانک در ارتباط با حیطه وظایف محوله .
  2.    بررسی تحولات بانكداري بين‌المللي مرتبط با حیطه فعاليت بانك و انجام تدابير و پیش‌بینی‌های لازم براي مواجهه با  تغييرات ذی‌ربط.
  3.    بررسی و ارایه پيشنهاد اصلاح خط مشي‌ها، سياستها، برنامه‌ها و مباني و موازين ناظر بر ايجاد و گسترش روابط كارگزاري با بانک‌ها، مؤسسات و سازمانهاي خارجي به مافوق جهت هماهنگی از طریق اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  4.    انجام مكاتبات لازم با كارگزاران و يا مذاكره و تبادل‌نظر با آنها در رابطه با رفع ايرادات و اشكالات گسترش روابط بانكي.
  5.    راه‌اندازی روزانه برنامه سوئیفت و برقراری ارتباط با سیستم سوئیفت واحدهای تابعه.
  6.    کنترل پیامهای وارده از بانک‌ها و سایر مبادی و توزیع آنها بین واحدهای مربوط.
  7.    دریافت انواع پیام از واحدهای تابعه بانک و ارسال آنها بوسیله سامانه سوئیفت، سپام، دورنگار و پیام رمزدار به مبادی خروجی پس از کنترل و حصول اطمینان از رعایت اصول و ضوابط حاکم.
  8.    کنترل هزینه‌های سوئیفت و هماهنگی جهت تأمین وجوه جهت هزینه های آتی سوئیفت با اخذ نظر مافوق.
  9.    انجام هماهنگی‌های لازم درخصوص انعقاد قراردادهای سوئیفت با هماهنگی مافوق.
  10.    انجام اقدامات لازم درخصوص تخصیص کدهای کاربران سوئیفت واحدهای ذی‌ربط با هماهنگی مافوق و رفع مشکلات اجرایی مرتبط.
  11.    انجام امور اجرایی مربوط به تاسيس، پشتیبانی و نظارت بر واحدهاي بانکی/دفاتر نمایندگی خارج از كشور بانك با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.
  12.    ارسال، دريافت و نگهداري سوابق پيامهاي خارجي بانک از طريق سيستم سوئيفت.
  13.    انجام كليه امور مرتبط با راه‌اندازی، گسترش و بهينه‌سازي انواع خدمات كارتهاي اعتباري ارزي و مديريت و نظارت بر كليه عمليات ذی‌ربط اعم از صدور و پشتيباني تا زمان تسویه کامل و استرداد وثایق احتمالی ذی‌ربط.
  14.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  15.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

  *دایره مبادلات، پشتیبانی و تسویه عملیات ارزی:

  دایره مبادلات، پشتیبانی و تسویه عملیات ارزی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    انجام امور مربوط به سپرده‌گيري و يا سپرده‌گذاري با كارگزاران داخلي و خارجي.
  2.    دريافت گزارشهاي نرخ ارزهاي مختلف از منابع معتبر و اعلام روزانه نرخ ارز به شعب و واحدهای اجرایی ذی‌ربط.
  3.    انجام مبادلات و معاملات ارزي با بانكهاي خارجي و داخلي بر اساس نیاز یا درخواست بانك.
  4.    انجام امور مربوط به نقل و انتقالات روزانه ارز جهت پوشش مبالغ حواله‌جات ارزي و اعتبار اسنادي.
  5.    ثبت و صدور سیستمی اسناد حسابداری مرتبط با حوزه‌های فعالیتی ذی‌ربط ،کنترل صورتحساب‌ها و رفع مغایرت‌ها با هماهنگی مافوق و ارایه گزارشهای ذی‌ربط به مراجع و واحدهای مرتبط بانک .
  6.    تسویه عملیات ارزی با کارگزاران.
  7.    تهیه پیام های  سوئیفت کلیه  نقل و انتقالات ارزی و نگهداری سوابق.
  8.    تهیه پیام‌های مربوط به اتاق معاملات ارزی.
  9.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  10.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

  *دايره تامين مالي و عملیات ارزی:

  دایره تأمین مالی و عملیات ارزی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    بررسی و پيشنهاد اصلاح خط مشي‌ها، سياستها، برنامه‌ها و مباني و موازين ناظر بر تامين مالي خارجي و عملیات ارزی بانك به مافوق جهت انعکاس به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی و انجام اقدامات مقتضی.
  2.    ارتباط و تعامل با سازمانها و موسسات مالي بين المللي و چند مليتي خارجي/ داخلی در خصوص ايجاد و گسترش همكاري‌هاي فيمابين بویژه در زمينه تامين مالي.
  3.    انجام اقدامات لازم جهت تأمين پوشش بيمه‌اي براي اعطاي تسهيلات اعتبار خريدار از موسسات اعتبار صادراتي داخلي و خارجي.
  4.    انجام اقدامات تنظيم يادداشت تفاهم‌ها و قراردادهاي تامین مالی با کارگزاران، فاینانس و ریفاینانس، تامین مالی ارزی مشتریان در داخل یا خارج از کشور با هماهنگی مافوق و انعقاد آنها توسط دارندگان امضای مجاز و صلاحیت دار بانک.
  5.    هماهنگي و همكاري با ساير واحدهاي ذي‌ربط بانک در فرآیند تأمين مالي طرح هاي احداثی خارج از کشور و همچنين پيگيري جهت وصول و تسويه و انتقال مبلغ اقساط.
  6.    مذاكره، مشاوره و راهنمايي مشتريان و شعب بانك درخصوص اجرا و استفاده از قراردادهاي تأمين مالي منعقده (اعم از تأمين مالي صادرات و واردات).
  7.    ارائه راهنمايي‌هاي موردی لازم به شعب در زمينه دريافت، بررسي، كنترل و ثبت اسناد بروات و اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه‌های ارزی مشتریان بانک.
  8.    هماهنگی با واحدهای ذی‌ربط جهت انجام امور مربوط به مختومه نمودن پرونده‌هاي اعتبارات و بروات اسنادي و اسناد وصولی.
  9.    انجام اقدامات لازم با  هماهنگی واحدهاي ذي‌ربط جهت پوشش وجه اعتبارات اسنادي در سررسيد پرداخت.
  10.    انجام مكاتبه با بانك مركزي و ساير نهادهاي ذی‌ربط خارج از بانك در زمينه  بروات و اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه‌هاي ارزي مشتریان. 
  11.    انجام امور مربوط به صدور، اصلاح، تمديد، افزايش، تقليل و ابطال ضمانتنامه ارزي وارداتي و صادراتي مشتریان.
  12.    کنترل تاريخ سررسيدهای اعتبارات اسنادی  و ضمانتنامه‌هاي وارداتي و صادراتي و هماهنگي با مافوق و شعب ذی‌ربط جهت انجام اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم.
  13.    کنترل ماهیانه روند دستیابی به اهداف ارزی بانک مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش ذی‌ربط به مافوق و واحدهای ذی‌ربط.
  14.    تهیه و تنظیم اطلاعات و آمارهای عملیات ارزی اداره کل امور بین‌الملل با هماهنگی مافوق جهت ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  15.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  16.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

 •  

  نام و نام خانوادگی: عزت اله سلطانی

  عنوان شغلی: مشاور امور بین الملل

  شماره داخلی: 242

  ایمیل سازمانی: e.soltani@ivbb.ir

  نام و نام خانوادگی: مجید خادم پور

  عنوان شغلی: رئیس دایره سوییفت و روابط بانکی بین الملل 

  شماره داخلی: 104

  ایمیل سازمانی: m.khadempour@ivbb.ir

  نام و نام خانوادگی: سپیده عابدینی

  عنوان شغلی: معاون دایره مبادلات، پشتیبانی و تسویه عملیات ارزی

  شماره داخلی: 142

  ایمیل سازمانی: s.abedini@ivbb.ir

 
 • اداره کل توسعه بازار تحت راهبری و مسئولیت مدیر توسعه بازار و در چارچوب سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت کسب و کار و مدیریت ارشد بانک، وظیفه تحلیل بازار و مشتریان شرکتی و تجاری و شخصی و تعیین بخش‌های مشتریان هدف، شناسایی نیازها و طراحی بسته‌های ارزش پیشنهادی، محصولات و خدمات منطبق بر نیازهای شناسایی شده و هدف‎گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل و پایش فروش جهت ارائه بسته‌های ارزش پیشنهادی به مشتریان هدف از طریق تعامل با سایر واحدهای بانک را عهده‌دار می باشد. رسالت اصلی این واحد سودآوری از طریق کسب درآمدهای ناشی از کارمزد و سود تسهیلات و کاهش هزینه‌ها در حیطه مشتریان حقوقی و مسئولیت راهبری جذب و نگهداری و ارتقاء مشتریان شخصی از طریق طراحی ساز و کار برای ایشان و همچنین طراحی و تولید محصولات و خدمات مشتریان حقیقی با هماهنگی واحدهای ذیربط و آماده سازي ذهنيت مشتري براي خريد محصولات و خدمات بانك و خلق سود و پيشبرد فروش را عهده‌دار می‌باشد.
  دایره‌های ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره کل می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود: 


       *دایره بانکداری کسب و کار
       *دایره بانکداری شخصی
       *دایره بازاریابی

                          

   شماره تماس: 
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96، 
  فکس: 


 • *دایره بانکداری کسب و کار:

  دایره بانکداری کسب و کار برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل (به استثناء شرح وظایف مرتبط با مرکز توسعه کسب و کارهای نوآور) ، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید. 

  1.    توسعه بازار مبتنی بر فروش غیرمستقیم بر اساس B2B2X با تمرکز بر کانال‌های دیجیتال یا از طریق سایر شرکای تجاری؛
  2.    ارزیابی اقتصادی، طراحی و ارتقاء بسته‌های ارزش پیشنهادی متناسب با صنایع هدف و نظارت بر حسن اجرا و پایش آن‌ها؛
  3.    شناسایی نیازهای گروه مشتریان در زمینه سایر محصولات و خدمات جدید و ارجاع آن به واحدهای متولی آنها‌؛
  4.    برنامه‌ریزی جهت فروش بسته‌های ارزش پیشنهادی، محصولات و خدمات بر اساس اهداف و نظارت بر آن؛
  5.    تهیه و تأیید گزارش‌های آماری در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و بخشنامه‌های ابلاغی و همکاری با اداره‌کل مالی و عنداللزوم سایر واحدهای ذی‌ربط به منظور ارائه و ارسال گزارشات؛
  6.    تهیه پیش‌نویس دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به حوزه فعالیت با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات مقتضی؛
  7.    کنترل و بررسی دوره‌ای وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط؛
  8.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری؛
  9.    ارائه درخواست‌های دقیق دسترسی به همراه جزئیات مورد نیاز مبنی بر ایجاد/ ویرایش/ حذف دسترسی کاربران ذی‌ربط واحد، با لحاظ شرح وظایف واحد، شرح مشاغل پست‌های سازمانی و مصوبات کمیته/کارگروه ذی‌ربط در خصوص تعیین سطوح دسترسی؛
  10.    مدیریت و نگهداشت مناسب نام کاربری و رمزعبور مربوطه و انجام اقدامات مقتضی در رابطه با سامانه‌های تحت مالکیت؛
  11.    انجام سایر ماموریت‌های محوله از سوی مافوق سازمانی با رعایت سلسله مراتب اداری. 
   

  *دایره بانکداری شخصی:

  دایره بانکداری شخصی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل(به استثناء شرح وظایف مرتبط با مرکز توسعه کسب و کارهای نوآور)، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید. 
  1.    توسعه بازار مبتنی بر فروش غیرمستقیم بر اساس B2B2X با تمرکز بر کانال‌های دیجیتال یا از طریق سایر شرکای تجاری؛
  2.    ارزیابی اقتصادی، طراحی و ارتقاء بسته های ارزش پیشنهادی متناسب با صنایع هدف و نظارت بر حسن اجرا و پایش آن‌ها؛
  3.    شناسایی نیازهای گروه مشتریان در زمینه سایر محصولات و خدمات جدید و ارجاع آن به واحدهای متولی آنها؛
  4.    برنامه‌ریزی جهت فروش و بسته‌های ارزش پیشنهادی، محصولات و خدمات بر اساس اهداف و نظارت بر آن؛
  5.    تهیه و تأیید گزارش‌های آماری در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و بخشنامه‌های ابلاغی و همکاری با اداره‌کل مالی و عنداللزوم سایر واحدهای ذی‌ربط به منظور ارائه و ارسال گزارشات؛
  6.    تهیه پیش‌نویس دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به حوزه فعالیت با همکاری سایر واحدهای ذیربط و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات مقتضی؛
  7.    کنترل و بررسی دوره‌ای وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط؛
  8.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر که در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری؛
  9.    ارائه درخواست‌های دقیق دسترسی به همراه جزئیات مورد نیاز مبنی بر ایجاد/ ویرایش/ حذف دسترسی کاربران ذی‌ربط واحد، با لحاظ شرح وظایف واحد، شرح مشاغل پست‌های سازمانی و مصوبات کمیته/کارگروه ذی‌ربط در خصوص تعیین سطوح دسترسی؛
  10.    مدیریت و نگهداشت مناسب نام کاربری و رمزعبور مربوطه و انجام اقدامات مقتضی در رابطه با سامانه‌های تحت مالکیت؛
  11.    انجام سایر ماموریت‌های محوله از سوی مافوق سازمانی با رعایت سلسله مراتب اداری. 

   

  *دایره بازاریابی:

  دایره بازاریابی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل(به استثناء شرح وظایف مرتبط با مرکز توسعه کسب و کارهای نوآور)، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید. 
  1.    بخش‏بندی مشتریان بر اساس ویژگی‌ها و اهداف مورد نظر؛
  2.    تعامل با خطوط کسب و کار، ادارات کل و واحدهای ستادی ذیربط جهت انعکاس نیازهای اطلاعاتی به همراه جزئیات آنها (اقلام اطلاعاتی مورد نظر، بازه های زمانی مورد بررسی، کیفیت مورد نظر) به منظور اخذ و تحلیل آنها؛
  3.    مشارکت و همکاری موثر با خطوط کسب و کار جهت بخش‌بندی مشتریان (تحلیل اطلاعات مشتریان و بخش‌بندی آنها و ارائه پیشنهاد به خطوط کسب و کار درجهت بهبود کیفیت و رضایت مشتری)؛
  4.    ارائه گزارشات مبتنی بر تحلیل‌های رفتاری و داده‌کاوی (شناسایی الگوها، روندها، خوشه‌ها) مشتریان به خطوط کسب و کار و سایر ادارات کل و واحدهای متقاضی؛
  5.    اخذ بازخورد از گزارشات ارائه شده به واحدهای ذینفع و انعکاس آنها به واحدهای ذیربط در راستای بهبود سامانه‌های اطلاعاتی و روش‌های تحلیل داده‌ها؛ 
  6.    تحلیل و ارائه گزارش داده‌های عملکردی مرتبط با محصول و جامعه هدف؛
  7.    انجام تحقیقات، جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات مرتبط با گزارشات دوره‌ای حوزه بازار و مشتریان (همچون سنجش رضایت مشتریان)؛
  8.    مدیریت، راهبری و اجرای طرح‌های پژوهشی در حوزه بازار و مشتریان (فضای کسب و کار داخل کشور) به منظور پاسخ‌گویی به نیازمندی‌های واحدهای سازمانی خطوط کسب و کار؛
  9.    شناسایی نیازهای مربوط به تحقیقات بازار و ارائه طرح‌های تحقیقاتی مناسب؛ 
  10.    تجزیه و تحلیل و ارزیابی محصولات و خدمات ارائه شده از سوی رقبا، تحلیل مزیت رقابتی و ارزش افزوده محصولات و خدمات نسبت به محصولات و خدمات رقبا؛
  11.    تهیه و تأیید گزارش‌های آماری در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و بخشنامه‌های ابلاغی و همکاری با اداره‌کل مالی و عنداللزوم سایر واحدهای ذی‌ربط به منظور ارائه و ارسال گزارشات؛
  12.    تهیه پیش‌نویس دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به حوزه فعالیت با همکاری سایر واحدهای ذیربط و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات مقتضی؛
  13.    کنترل و بررسی دوره‌ای وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط؛
  14.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری؛
  15.    ارائه درخواست‌های دقیق دسترسی به همراه جزئیات مورد نیاز مبنی بر ایجاد/ ویرایش/ حذف دسترسی کاربران ذی‌ربط واحد، با لحاظ شرح وظایف واحد، شرح مشاغل پست‌های سازمانی و مصوبات کمیته/کارگروه ذی‌ربط در خصوص تعیین سطوح دسترسی؛
  16.    مدیریت و نگهداشت مناسب نام کاربری و رمزعبور مربوطه و انجام اقدامات مقتضی در رابطه با سامانه‌های تحت مالکیت؛
  17.    انجام سایر ماموریت‌های محوله از سوی مافوق سازمانی با رعایت سلسله مراتب اداری.

   

 •  

  نام و نام خانوادگی: محمد کشته‌گر

  عنوان شغلی:  مدیر اداره کل توسعه بازار

  شماره داخلی: 232

  ایمیل سازمانی: m.keshtehgar@ivbb.ir

 
 • اداره‌کل سازمان و برنامه‌ریزی تحت راهبری و مسئولیت مدیر سازمان و برنامه‌ریزی و در چارچوب سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت کسب و کار و مدیریت ارشد بانک، وظیفه انجام مطالعات استراتژيك در راستای اهداف و سیاست‌های کلان بانک، تعیین اهداف و برنامه‌های استراتژیک، تجزیه و تحلیل محیط، کنترل و ارزیابی عملکرد واحدها و مطابقت آنها با اهداف کلان و استراتژی‌ها، مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي درخصوص تعداد واحدهاي مورد نياز بانك، تعيين ساختار سازماني و همکاری با اداره کل منابع انسانی جهت تعیین نيروهاي مورد نیاز بخش‌هاي مختلف بانك، تهيه و تدوين شرح وظايف، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي كاري، انجام امور مربوط به سازماندهی ادارات و شعب، تدوين روابط و نمودار سازماني بانك و فرآیندهای انجام کار، مدیریت پایگاه داده ها و نیازهای اطلاعاتی و طراحی و تهیه فرمها، قراردادها و مهرهای مورد نیاز بانک، انجام امور امضاهای بانک و دفتر رمز، تنظیم انواع گزارش‌ها و اطلاعات ادواری و موردی برای مدیران ارشد بانک و سایر مراجع ذی‌صلاح بیرونی ذی‌ربط را عهده‌دار می‌باشد.
  دوایر ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره‌کل می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود: 

       *دایره سازمان و روش‌ها 
       *دایره پژوهش و برنامه‌ریزی

                                             

   شماره تماس: 88878237
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96،
   فکس: 88878237


  • *دایره سازمان و روش‌ها 
   گروه آمار و برنامه‌ریزی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
   1.    راهبري، تنظيم و تدوين و پيشنهاد اصلاح خط مشي‌ها، سياستها، برنامه‌ها و مباني و موازين ناظر بر نظام جامع برنامه‌ريزي بانك.
   2.    تهيه و پيشنهاد برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت بانك و واحدهاي تابعه در راستاي برنامه‌هاي راهبردي كلان و حوزه‌اي بانك و اتخاذ تمهيدات لازم جهت تصويب، ابلاغ، اجرا و بازنگري آنها توسط مراجع ذي‌ربط.
   3.    شناسايي شرح فعاليتها و زمانبندي اجراي برنامه‌هاي عملياتي با هماهنگي واحدهاي مجري و نظارت بر روند اجراي آنها، کنترل پروژه‌ها و تهيه گزارش‌هاي دوره‌اي براي مراجع ذي‌ربط درون سازمانی.
   4.    بررسي و تهيه گزارش پيشرفت طرحهاي مربوط به برنامه‌های عملیاتی بانك و تجزيه و تحليل تأخير يا عدم ‌پيشرفت احتمالي جهت اصلاح و بهبود برنامه‌ها.
   5.    شناسايي و تدوين الگوي مناسب و شاخصها و معيارهاي اختصاصي و عمومي ارزيابي عملكرد بانك و واحدهاي سازماني تابعه با توجه به استراتژيها، اهداف و برنامه‌هاي كلان بانك و شرح وظايف تخصصي ادارات و انجام ارزيابي‌هاي دوره‌اي يا مقطعي مربوطه، اعلام نتايج به مديريت عالي بانك و همچنين به واحدهاي مورد ارزيابي جهت بهبود و اصلاح عملكرد.
   6.    جمع‌آوری و تحلیل عملكرد كلي بانك و واحدهای تابعه اعم از فعاليت‌هاي اعتباري و تجهيز منابع مالي و تهيه گزارش‌هاي لازم در دوره‌هاي زماني مورد نظر (ماهيانه، سه ماهه، ساليانه و ...) و ارائه به مسوولين و مراجع درون‌سازمانی ذي‌ربط جهت اتخاذ تصميمات لازم.
   7.    مقایسه وضعیت عملکرد و برنامه‌های مصوب هر یک از واحدهای تابعه و بانک و تهیه گزارش مربوط مشتمل بر تعیین درصد دستیابی هر یک از واحدهای تابعه به اهداف و برنامه‌های مصوب.
   8.    تنظيم و تدوين شاخص‌ها و نيازهاي آماري داخل و خارج بانک و بررسي و تعريف سطوح دسترسي به كليه اطلاعات و داده‌هاي عملكردي با توجه به نيازهاي اطلاعاتي ادارات و ساير مراکز تصميم‌گيري و مسئولين ذي‌ربط براي اطلاع و استفاده از آمارهاي موجود. 
   9.    همكاري با واحدهای فناوري اطلاعات و حراست به منظور بازنگري، نظارت و كنترل مستمر بر سيستمهاي جمع‌آوري و نگهداري اطلاعات و اقدامات لازم در زمينه ايجاد سيستمهاي لازم و بهينه‌سازي سيستمهاي موجود.
   10.    شناسايي و اعلام مغايرتهاي احتمالي و پیگیری به منظور رفع اشتباهات كليه آمار و اطلاعات بانك به واحدهاي ذی‌ربط.
   11.    تبادل اطلاعات با بانك‌ها‌، مؤسسات مالي و اعتباري و سازمان‌هاي خارج از بانك.
   12.    نگهداری مناسب نام کاربری و اعداد رمز مربوط به مدیریت کلیه سامانه‌های آماری و عملیاتی در اختیار و بررسی انجام اقدامات مربوط به ایجاد/حذف دسترسی کاربران ذی‌ربط واحدهای تابعه.
   13.    انجام اقدامات مربوط به نگهداری کاملاً مناسب و امنیتی دفتر رمز بانک و ورود اطلاعات مشخصات رمز شعب جدید و یا حذف و اصلاح آنها.
   14.    بررسی و تهیه پاسخ استعلامهای واصله از مراجع برون سازمانی.
   15.    تهیه و ارسال صحیح و بهنگام آمار و اطلاعات مدنظر مراجع ذی‌صلاح و مشخصاً واحدهای ذی‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
   16.    تهیه و تدوین دستورالعملها و رویه‌های مرتبط با حوزه فعالیت مربوط با هماهنگی مافوق و انجام اقدامات تصویب آنها
   17.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف حوزه فعالیت مربوط و ارایه گزارش ذی‌ربط به مافوق.
   18.    انجام اقدامات مربوط به ثبت اطلاعات فرمهای x/28 و همچنین ثبت اطلاعات معین داراییهای ثابت و سایر اطلاعات ذی‌ربط در سامانه‌های ذی‌ربط بانک مرکزی ج.ا.ا و دیگر مراجع ذی‌صلاح از قبیل شرکت مشاوره رتبه بندی ایرانیان.
   19.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
   20.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

    

   *گروه  سازمان و  بهبود روش‌ها:

   دایره سازمان و روش‌ها برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
   1.    بازنگري و اصلاح ساختار سازماني كلان و تفصيلي با توجه به اهداف و برنامه‌هاي بانک؛
   2.    مطالعه مستمر تشكيلات و وظايف و روش‌هاي انجام كار سازمان بمنظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدهاي تابعه و جلوگيري از تداخل، تعارض و يا تكرار وظايف و مسئوليت‌هاي سازماني در واحدهاي مذكور؛
   3.    درجه‌بندي واحدهاي تابعه بانک اعم از شعب و واحدهاي ارزي و دواير موجود در واحدهاي صف و ستاد بانک طبق ضوابط داخلی مربوطه؛
   4.    تدوین و مستندسازی، به روزرسانی و بهبود مستمر فرآیندهای انجام کار بانک با همکاري واحدهاي ذي‌ربط؛
   5.    بررسي، تدوين، بازنگری و به روزرساني شرح وظايف کليه واحدهای صفی و ستادی موجود در بانک و بر آن اساس تدوین شرح شغل کلیه مشاغل واحدها و دیگر مستندات مرتبط؛
   6.    همکاری با اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانی جهت انجام مطالعات و بررسي‌هاي کمي و کيفي و تعيين معيار و ضابطه براي اندازه‌گيري کار واحدها به منظور بررسي روند افزايش يا کاهش حجم عمليات آنها جهت ايجاد يا حذف سازمان، 
   7.    طراحي، تدوين و اصلاح و ابلاغ بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي بانک با همکاري واحدهاي ذي‌ربط و پيگيري جهت تصويب آنها در مراجع ذي‌ربط و بررسي مستمر درخصوص شناسایی اشکالات احتمالي آنها و اقدام در جهت رفع اشکالات مذکور؛
   8.    همکاری با اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانی جهت بررسی و تهیه طرح فضا و مکان اداری منطبق با شرایط و وضعیت فضاها و پستها و مشاغل موجود و با لحاظ ضوابط ذی‌ربط و ارایه گزارشهای مربوط به مدیریت جهت اتخاذ تصمیم و تصویب و اجرای آن؛ 
   9.    همکاری با اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانی جهت تهیه و تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات داخلی بانک از قبیل تعیین ساعات کاری موظف واحدهای صفی و ستادی تابعه با رعایت ضوابط و مقررات ذی‌ربط با اخذ نظر مدیریت ارشد بانک؛ 
   10.    تهيه، تنظيم و اختصاص شماره مخصوص به کلیه فرم‌ها و نمونه‌هاي مورد استفاده در بانک وارائه پيشنهادهای مناسب براي بهبود کيفيت و کارائي فرم‌ها و نمونه‌ها ويا حذف نمونه‌هاي غيرضروري و زائد و همچنين بررسي درخواست‌هاي چاپ/ تجديد چاپ فرم‌ها و نمونه‌ها، طراحی و ارسال سفارش چاپ مربوط به واحدهای ذی‌ربط و انجام کنترل‌های بعدی به منظور حصول اطمینان از انطباق نمونه‌های چاپی با سفارش مربوطه؛
   11.    انجام مطالعات مستمر در خصوص تحول در سيستم‌ها و روش‌هاي انجام كار در سازمان و ارائه طرح‌ها و پيشنهادهای مناسب در جهت اصلاح روش‌هاي موجود در راستاي ارتقاء سطح كارائي و دستيابي به نظام كارآمد اجرائي در بانک؛
   12.    هماهنگي و همكاري با اداره کل فناوری اطلاعات در انجام مطالعات لازم به منظور فراهم نمودن زمينه‌هاي مساعد جهت بكارگيري فناوری پيشرفته و مكانيزه كردن سيستم‌هاي مورد عمل و تامين تشكيلات مناسب و لازم و تدارك روش‌هاي مناسب اجرائي؛
   13.     همکاری با اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانی جهت مطالعه و تهيه و تنظيم طرح‌هاي اجرائي مناسب و اجرا و استقرار آنها در راستای استفاده بهينه از جا و مكان و امكانات و تجهيزات اداري موجود و امور مربوط به تدارك محل‌هاي استقرار در جهت تسريع و تسهيل امور و ايجاد فضاي اداري مطلوب براي كاركنان و مديران با همكاري واحدهاي ذي‌ربط؛
   14.    بررسي و انجام مطالعات لازم در مورد حدود و ميزان اختياراتي كه در اجراي اصل عدم تمركز اداري مي‌توان به واحدها تفويض نمود و تهيه طرح‌هاي اجرائي در اين مورد؛  
   15.    اعطاي امضاي مجاز بانکي داخلي( اعم از فارسي و لاتين و درجه یک یا دو) و امضاي بين بانکی به کارکنان واجد شرايط حسب نياز و ضوابط بانک؛
   16.    بررسی درخواست‌های مهر کلیه واحدهای تابعه و ایجاد طرح و اختصاص کد مخصوص به آن و ارسال سفارش ساخت آنها و همچنین شناسایی و تعیین مهرهای غیر ضروری و یا مستعمل و اقدام در جهت امحاء و عنداللزوم تجدید ساخت آنها؛
   17.    انجام اقدامات مربوط به تهیه سوابق تمامی نمونه امضاهای بانک و ارسال نمونه امضاهای بین بانکی مجاز بانک برای سایر بانک‌ها و همچنین اخذ نمونه امضاهای مجاز بین بانکی سایر بانک‌ها و ارسال برای واحدهای ذی‌ربط جهت استفاده؛
   18.    انجام اقدامات مربوط به نگهداری کاملاً مناسب و امنیتی دفتر رمز بانک و ورود اطلاعات مشخصات رمز شعب جدید و یا حذف و اصلاح آنها؛
   19.    تهیه و تأیید گزارش‌های آماری در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و بخشنامه‌های ابلاغی و همکاری با اداره‌کل مالی و عنداللزوم سایر واحدهای ذی‌ربط به منظور ارائه و ارسال گزارشات؛
   20.    تعیین و تدوین رویه های اجرائی و دستورالعمل‌های نظام مدیریت كیفیت در حوزه‌های فعالیت واحدهای تابعه با همکاری  واحد ذی‌ربط؛
   21.    اجرای موثر رویه‌‍‌های اجرائی و دستورالعمل‌های نظام مدیریت كیفیت در حوزه‌های فعالیت واحدهای تابعه بانک با همکاری واحدهای ذی‌ربط؛
   22.    کنترل و بررسی دوره‌ای وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق؛
   23.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارائه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری؛
   24.    بررسی درخواست‌های ارائه شده مبنی بر ایجاد/ ویرایش/ حذف دسترسی کاربران ذی‌ربط واحدهای تابعه، با لحاظ شرح وظایف واحد، شرح مشاغل پست‌های سازمانی و مصوبات کمیته/کارگروه ذی‌ربط در خصوص تعیین سطوح دسترسی؛
   25.    مدیریت و نگهداشت مناسب نام کاربری و رمزعبور مربوطه و انجام اقدامات مقتضی در رابطه با سامانه‌های تحت مالکیت؛
   26.    ایجاد، نگهداشت و مدیریت پایگاه داده دسترسی‌های واحدهای تابعه بانک بر اساس گزارش‌های دریافتی از واحدها؛
   27.    انجام سایر ماموریت‌های محوله از سوی مافوق سازمانی با رعایت سلسله مراتب اداری.

    

   *دایره پژوهش و برنامه‌ریزی:

   دایره پژوهش و برنامه‌ریزی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید. 
   1.    تهیه و تنظیم خط‌مشی و مبانی و موازین کلی ناظر بر نظام جامع برنامه‌ریزی بانک براساس مدل کسب و کار و مضامین استراتژیک با همکاری واحدهای تابعه ذی‌ربط بانک؛
   2.    اخذ برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت بانك از واحدهاي تابعه و یکپارچه سازی و متناسب سازی آنها در راستای مدل کسب و کار و مضامین استراتژیک بانک و اتخاذ تمهيدات لازم جهت تصويب، ابلاغ، اجرا و بازنگري آنها توسط مراجع ذي‌ربط؛
   3.    شناسايي شرح فعاليت‌ها و زمانبندي اجراي برنامه‌هاي عملياتي با هماهنگي واحدهاي مجري؛ 
   4.    نظارت بر روند اجراي برنامه‌های عملیاتی، کنترل پروژه‌ها و تهيه گزارش‌هاي دوره‌اي براي مراجع ذي‌ربط درون‌سازمانی؛
   5.    بررسي و تهيه گزارش پيشرفت طرح‌هاي مربوط به برنامه‌های عملیاتی بانك و تجزيه و تحليل تأخير يا عدم ‌پيشرفت احتمالي جهت اصلاح و بهبود برنامه‌ها؛
   6.    شناسايي و تدوين الگوي مناسب و شاخص‌ها و معيارهاي اختصاصي و عمومي ارزيابي عملكرد بانك و واحدهاي سازماني تابعه با توجه به استراتژي‌ها، اهداف و برنامه‌هاي كلان بانك و شرح وظايف تخصصي ادارات و انجام ارزيابي‌هاي دوره‌اي يا مقطعي مربوطه، اعلام نتايج به مديريت عالي بانك و همچنين به واحدهاي مورد ارزيابي جهت بهبود و اصلاح عملكرد؛
   7.    جمع‌آوری و تحلیل عملكرد كلي بانك و واحدهای تابعه و تهيه گزارش‌هاي لازم در دوره‌هاي زماني مورد نظر (ماهيانه، سه ماهه، ساليانه و ...) و ارائه به مسئولين و مراجع درون‌سازمانی ذي‌ربط جهت اتخاذ تصميمات لازم؛
   8.    تهیه و تأیید گزارش‌های آماری در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و بخشنامه‌های ابلاغی و همکاری با اداره‌کل مالی و عنداللزوم سایر واحدهای ذی‌ربط به منظور ارائه و ارسال گزارشات؛
   9.    مقایسه وضعیت عملکرد و برنامه‌های مصوب هر یک از واحدهای تابعه و بانک و تهیه گزارش مربوط مشتمل بر تعیین درصد دستیابی هر یک از واحدهای تابعه به اهداف و برنامه‌های مصوب؛
   10.    بررسی و تهیه پاسخ استعلام‌های واصله از مراجع برون سازمانی؛
   11.    تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های مرتبط با حوزه فعالیت مربوط با هماهنگی مافوق و انجام اقدامات تصویب آنها؛
   12.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف حوزه فعالیت مربوط و ارایه گزارش ذی‌ربط به مافوق؛
   13.    انجام مطالعات و پژوهش‌های راهبردی در زمینه‌های پولی، ارزی و بانكی و گسترش آنها با رویكردی كاربردی؛
   14.    تولید و ارائه گزارشات تحلیلی و مدیریتی پیرامون موضوعات استراتژیک بانکی و اقتصادی، برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور؛
   15.    انجام تحقیقات در زمینه‎ متغیرهای کلان محیطی شامل موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژیک مرتبط با صنعت مالی و بانکی؛
   16.    انجام مطالعات آینده پژوهی مرتبط با صنعت مالی و بانکی؛
   17.    تدوین و بازنگري مستمر مضامین استراتژیک و برنامه های عملیاتی بانک با همکاری سایر واحدهای سازمانی ؛
   18.    کنترل فرآیند ترجمه استراتژي‌هاي به روز شده به اهداف، معیارها، اهداف کمي و اقدامات در قالب نقشه استراتژي و کارت امتیازی متوازن؛
   19.    نظارت بر محاسبه شاخص‌ها، گزارش دهي و کسب اطمینان از صحت آن؛
   20.    برگزاری منظم جلسات مرور استراتژی و برنامه‌های عملیاتی و پیگیری تکالیف و برنامه های محول شده به واحدها؛
   21.    توسعه ارتباطات داخلي لازم را براي انتقال پیام‌هاي استراتژي، نقشه استراتژي، معیارها، اهداف کمي و اقدامات استراتژيك به کارکنان  با همکاری اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانی و اداره حوزه مدیریت و روابط عمومی؛
   22.    برآورد منابع و بودجه سالانه مورد نیاز اجرای برنامه‌های عملیاتی بانک؛
   23.    برقراری تعامل و ارتباط مستمر با واحدهای اجرایی ذی‌ربط به منظور تهیه و تدوین شرح فعالیت‌ها و زمانبندی اجرای برنامه‌های عملیاتی؛
   24.    بررسی و برنامه‌ریزی جهت بهبود کیفیت گزارش پیشرفت برنامه‌های عملیاتی بانک؛
   25.    کنترل و بررسی دوره‌ای وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق؛
   26.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری؛
   27.    همکاري با اداره کل مالی در تهيه و تنظيم بودجه جامع بانک و هماهنگي ساير واحدهاي تابعه بانک در چارچوب برنامه‌هاي بانک و انجام امور مربوط به تصويب آن در مراجع ذي‌ربط؛
   28.    بررسی درخواست‌های ارائه شده مبنی بر ایجاد/ ویرایش/ حذف دسترسی کاربران ذی‌ربط واحدهای تابعه، با لحاظ شرح وظایف واحد، شرح مشاغل پست‌های سازمانی و مصوبات کمیته/کارگروه ذی‌ربط در خصوص تعیین سطوح دسترسی؛
   29.    مدیریت و نگهداشت مناسب نام کاربری و رمزعبور مربوطه و انجام اقدامات مقتضی در رابطه با سامانه‌های تحت مالکیت؛
   30.    ایجاد، نگهداشت و مدیریت پایگاه داده دسترسی‌های واحدهای تابعه بانک بر اساس گزارش‌های دریافتی از واحدها؛
   31.    انجام سایر ماموریت‌های محوله از سوی مافوق سازمانی با رعایت سلسله مراتب اداری.

  •  

   نام و نام خانوادگی: جواد دلپسند
   عنوان شغلی: سرپرست سازمان و برنامه‌ریزی
   شماره داخلی: 211
   ایمیل سازمانی: j.delpasand@ivbb.ir

   نام و نام خانوادگی: معصومه تشکری آبکناری
   عنوان شغلی: رئیس گروه سازمان و بهبود روشها
   شماره داخلی: 136
   m.tashakkori@ivbb.ir :ایمیل سازمانی

   نام و نام خانوادگی: امیرحسین معصومی
   عنوان شغلی: معاون دایره پژوهش و برنامه ریزی
   شماره داخلی: 221
   ایمیل سازمانی: a.masoumi.ivbb.ir

   
 • اداره مدیریت ریسک بانک مشترک تحت راهبری و مسئولیت رئیس اداره، در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی ج.ا.ا و استانداردهای بین‌المللی در راستای دستیابی به اهداف استراتژی و عملیاتی بانک و حفظ منافع ذینفعان، وظیفه بررسي و سنجش ريسک‌هاي بانک در بخش‌هاي مختلف، را عهده‌دار می‌باشد.
  اداره مدیریت ریسک برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.

       

   شماره تماس: 
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96، 

   فکس: 

 • 1.    طراحی، تدوین و بازنگری مدارک و مستندات حاکمیتی مدیریت ریسک بانک به صورت پیشنویس جهت ارائه به کمیته مدیریت ریسک و سایر مراجع تایید کننده از جمله کمیته تدوین و تنقیح ضوابط و مقررات داخلی شامل: حاکمیت مدیریت ریسک، خط مشی مدیریت ریسک، راهبرد‌های مدیریت ریسک، سند سیاست مدیریت ریسک، دستورالعمل‌های مرتبط با تمامی ریسک‌های با اهمیت بانک، سند اشتهای ریسک بانک، منشور مدیریت ریسک بانک؛
  2.    فراهم‌سازی بستر مناسب جهت ایجاد، ترویج و توسعه فرهنگ مدیریت ریسک در بانک؛
  3.    مطالعه و تحقیق مستمر ادبیات موضوعی ریسک، شناخت وضعیت موجود صنعت بانکداری در سطح داخلی و بین‌الملل، بررسی و تحلیل آخرین یافته‌ها و نتایج علمی_تحقیقاتی حوزه‌های مرتبط با مدیریت ریسک در بانک‌ و همچنین مطالعه تطبیقی مستمر نظام مدیریت ریسک بانک‌ها در سطح بین‌الملل و احصا استانداردهای بین‌المللی در این حوزه؛
  4.    طراحی، پیاده سازی، اجرا، پایش و بازنگری چارچوب و فرآیند مدیریت ریسک یکپارچه بانک بر اساس مصوبات کمیته مدیریت ریسک؛
  5.    شناسایی و طبقه‌بندي واحدها و خطوط کسب و کار مختلف بانک به لحاظ نوع ريسک‌هاي مترتب و ارائه برنامه مدیریت ریسک؛
  6.    طراحی، تدوین و بازنگری: سنجه‌های ریسک، مدل‌ها و روش‌های ارزیابی و پشتیبانی فنی از واحدهای مسئول؛
  7.    ارائه مشاوره فنی و کارشناسی به واحدهای مختلف بانک در راستای تهیه گزارش‌های نظارتی مرتبط با الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا در حوزه ریسک و پشتیبانی و حمایت از سایر واحدهای بانک به منظور اجرای صحیح فرآیندهای مدیریت ریسک؛
  8.    همکاري با واحدهای ذی‌ربط جهت تدوین مقررات،دستورالعمل‌ها و رویه‌هاي بانکی بمنظور رعایت و انطباق با اصول مدیریت ریسک و انجام اقدامات مربوط به اخذ مصوبه آن از مراجع ذی‌ربط بانک؛
  9.    شناسایی، ارزیابی (کمی و کیفی)، کنترل و پایش ریسک‌های موجود و بالقوه بانک؛
  10.    تهیه گزارش‌های تحلیلی مبتنی بر ریسک در حوزه‌های مورد نیاز و ارائه به ارکان تصمیم ساز داخلی بانک و ارائه پیشنهادهای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در مواجهه با ریسک‌های مختلف بانک؛
  11.    ارائه گزارشات و بیان اظهار نظر مبتنی بر ریسک در خصوص قراردادهای تجاری، کسب و کارهای جدید و ... حسب مورد؛
  12.    پایش و اندازه گیری مستمر اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک در بانک، حصول اطمینان از اجرای صحیح فرآیندها و ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود آن به کمیته مدیریت ریسک؛
  13.    حصول اطمینان از انطباق فرآیند مدیریت ریسک با الزامات داخلی و استانداردهای بین‌المللی؛
  14.    انجام مدیریت دانش در حوزه مدیریت ریسک و نگهداری سوابق مرتبط با مدیریت ریسک در بانک؛
  15.    مطالعه و بررسی راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه‌های نرم‌افزاری مدیریت ریسک یکپارچه (ERM) و سایر سامانه‌های مرتبط با مدیریت ریسک بانک جهت ارائه پیشنهاد به کمیته مدیریت ریسک؛
  16.    ارائه مشاوره و پشتیبانی تخصصی لازم مبتنی بر مدیریت ریسک در رابطه با پیاده‌سازی راهکارهای فناوری دیجیتال، ایجاد و توسعه خطوط کسب و کار مختلف بانک؛
  17.    طراحی فرمت و ساختار گزارش‌دهی مدیریت ریسک به ذی‌نفعان بانک در چارچوب مصوبات هیأت‌مدیره و کمیته مدیریت ریسک؛
  18.    تجزیه و تحلیل اثر بالقوه ریسک اکسپوژرهای فعلی و بالقوه بانک با استفاده از ابزار تحلیل سناریو و آزمون بحران بر عملکرد و اهداف استراتژیک بانک؛
  19.    هماهنگی و برگزاری جلسات دوره‌ای و منظم کمیته مدیریت ریسک، تنظیم صورتجلسات مربوطه و ارائه گزارشات مقتضی به آنها؛
  20.    تهیه پیش‌نویس و تنظیم دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به حوزه فعالیت با همکاری سایر واحدهای ذیربط و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات مقتضی؛
  21.    بررسی و ارایه پیشنهاد به منظور فراهم آوردن زمینه ارتقاي رتبه‌بندي اعتباري بانک در سطح بین‌المللی و رعایت سایر استانداردهاي بین‌المللی به مافوق جهت ارائه به مسئولین و واحدهاي مرتبط بانك؛
  22.    بررسی و انجام طرح‌هاي پژوهشی و تحقیقی توسط کارشناسان بانک و یا با مشارکت افراد متخصص و صاحب‌نظر برون سازمانی؛
  23.    تهیه مدل رتبه‌بندی اعتباری بانک با همکاری واحدهای ذی‌ربط و اخذ اطلاعات لازم از واحد مربوطه و تعیین رتبه اعتباری هر یک از متقاضیان استفاده از تسهیلات/ ایجاد تسهیلات و اعلام نتیجه حاصله به واحد یا ارایه مدل نهایی شده مذکور به آنها جهت استفاده؛
  24.    همکاری با اداره کل مالی و عنداللزوم سایر واحدهای ذی‌ربط جهت تهیه آمارهای مورد نیاز؛
  25.    کنترل و بررسی دوره‌ای وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط؛
  26.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری؛
  27.    تهيه و تنظيم بودجه جامع بانک با همکاري اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی و اداره کل مالی و هماهنگي ساير واحدهاي تابعه بانک در چارچوب برنامه‌هاي بانک و انجام امور مربوط به تصويب آن در مراجع ذي‌ربط؛
  28.    مدیریت، نگهداشت و انجام اقدامات مقتضی در رابطه با سامانه‌های تحت مالکیت و نگهداری مناسب نام کاربری و رمزعبور مربوطه و بررسی و انجام اقدامات مربوط به ایجاد/ ویرایش/ حذف دسترسی کاربران ذی‌ربط واحدهای تابعه با لحاظ مصوبات کمیته ذی‌ربط و ارائه گزارش به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی؛
  29.    انجام سایر ماموریت‌های محوله از سوی مافوق سازمانی با رعایت سلسله مراتب اداری. 


   

 • نام و نام خانوادگی: احمدرضا یزدانیان

  عنوان شغلی: سرپرست اداره مدیریت ریسک

  شماره داخلی: 209

  ایمیل سازمانی: a.yazdanian@ivbb.ir

   

 
 • اداره کل  فناوری اطلاعات تحت راهبری و مسئولیت  مدیر  فناوری اطلاعات، در چارچوب سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیریت عالی بانک، وظیفه طراحی، نصب، راه اندازی و راهبری عملیاتی سیستم‌ها و سرویس‌های بانک ( سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه )، نیازسنجی تجهیزات، شبکه‌های ارتباطی، لوازم و وسایل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز واحدهای بانک، مدیریت سرویس، مدیریت حفظ امنیت، مدیریت نحوه ارتباط و سرویس‌گیری بین سامانه‌های عملیاتی بانک، مدیریت و راهبری سایت اصلی و پشتیبان بانک، راه اندازی و راهبری خدمات الکترونیکی نوین و غیر حضوری مشتریان، مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان، راهبری پایگاه داده‌ای اطلاعات (سایت) بانک، مطالعه وشناسایی تکنولوژیهای جدید و بروز نمودن تکنولوژیهای مورد استفاده در خدمات بانک، ترسیم چشم انداز آینده سبد محصولات جدید در حوزه‌های بانکداری الکترونیکی و اینترنتی، بین الملل ،خرد و شرکتی، را عهده دار می باشد. 

  گروههای ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره کل می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود:


       *دایره نرم افزار
       *دایره سخت افزار، امنیت و شبکه

   

                  

   شماره تماس: 
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96،

   فکس: 


 • *دایره نرم افزار:

   دایره نرم‌افزار و بانکداری الکترونیک برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    راهبری مجموعه نرم‌افزاری سیستم بانکداری متمرکز (بنکو) در حوزه های ریالی، ارزی و تسهیلات و دیگر سامانه‌های مرتبط.
  2.    اعلام و پیگیری مشکلات، درخواست‌ها و قابلیت‌ها و سامانه‌های ابلاغی نهادهای نظارتی و بالادستی مرتبط با Core به شرکت پیمانکار.
  3.    بررسی، بروزرسانی و بهبود نسخ دریافتی از شرکت پیمانکار و انجام اقدامات مرتبط با راه‌اندازی آن در محیط عملیاتی.
  4.    تهیه، نگهداری و بهره‌برداری از انباره داده بانک (شامل داده‌های مرتبط با Core، اتوماسیون اداری، وب‌سایت و ...).
  5.    تهیه و ارایه راهکار‌های هوش تجاری شامل انواع داشبوردهای مدیریتی و خدماتی مبتنی بر نیاز بانک، به مافوق و هماهنگی با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  6.    تولید، راه‌اندازی و نگهداری سامانه‌های بانکی مورد نیاز و یا ابلاغی نهادهای نظارتی و بالادستی.
  7.    پیگیری و نظارت بر قراردادها و پروژه‌های نرم‌افزاری  و بررسی فنی صورت‌وضعیت‌ها و صورت‌حساب‌های پیمانکاران.
  8.    توسعه خدمات جدید بانک در سامانه های الکترونیکی. 
  9.    پشتیبانی از تجهیزات و خدمات سامانه‌های الکترونیک بانک.
  10.    انجام اقدامات بررسی و شناسایی محل مناسب استقرار تجهیزات.
  11.    بررسی و کنترل قراردادهای مرتبط با تجهیزات و سامانه‌های خدمات الکترونیک بانک (قرارداد اجاره محل، پرداخت قبوض خدماتی مرتبط، امور نظارت فیزیکی و ...).
  12.     ارسال تنظیمات و بروزرسانی ترمینال‌ها و پذیرنده ها.
  13.    مغایرت گیری و برگشت تراکنش‌های ناموفق سمت سوئیچ.
  14.    ارائه گزارش درخصوص پایداری سیستم، روند توسعه کارتها، افزایش/کاهش تراکنش‌ها در هر حوزه سوئیچ.
  15.    ایجاد نظام و سازوکار افزایش جذابیت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک برای مشتریان (راهکارهای تخفیف، قرعه‌کشی، سرویس ارزش افزوده و ...).
  16.    استقرار مرکز ارتباط الکترونیکی با مشتریان در جهت ارائه مشاوره، جذب پیشنهادها و رسیدگی به مشکلات و شکایات مشتریان.
  17.    همکاری در روند تهیه و تنظیم دستورالعملها و مستندات مرتبط با حوزه فعالیت ضمن هماهنگی مافوق و اداره سازمان و برنامه‌ریزی.
  18.    تهیه آمار و اطلاعات مورد درخواست و مرتبط با سامانه‌ها/ زیرسیستم‌های در اختیار و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  19.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف تعیین شده و ارایه گزارش به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  20.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  21.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

 •  
  نام و نام خانوادگی: احمد حقی
  عنوان شغلی: سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات
  شماره داخلی: 243
  ایمیل سازمانی: a.haghi@ivbb.ir
  نام و نام خانوادگی: مجید سلطانی فرد رازلیقی 
  عنوان شغلی: رئیس دایره امنیت شبکه و سخت افزار
  شماره داخلی: 119
  ایمیل سازمانی: majid.soltanifard@ivbb.ir

  نام و نام خانوادگی: آیدین کامیار
  عنوان شغلی: معاون دایره نرم افزار و بانکداری الکترونیک

  شماره داخلی: 139
  ایمیل سازمانی: a.kamyar@ivbb.ir

 
 • اداره کل بانکداری دیجیتال تحت راهبری و مسئولیت مدیر بانکداری دیجیتال و در چارچوب سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت کسب و کار و مدیریت ارشد بانک، وظیفه تنظیم استراتژی بانک، تبدیل شدن بانک به پلتفرمی برای فینتکها و استارتاپ‌ها، مدیریت و راهبری سایت اصلی و پشتیبان بانک، راهبری پایگاه داده‌ای اطلاعات (سایت) بانک و انجام فعالیت‌های توسعه‌ای که بایستی با فعالیت‌های جاری و پروژه‏های عملیاتی حوزه فناوری تداخل نداشته باشد را عهده‌دار می‌باشد.
  دایره و مرکز ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره کل می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود: 


       *دایره توسعه خدمات نوین
       *مرکز توسعه کسب و کارهای نوآور

   

                  

   شماره تماس: 
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96،

   فکس: 


 • *دایره توسعه خدمات نوین:

  دایره توسعه خدمات نوین برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف بر بستر اینترنت به شرح ذیل مبتنی بر اینترنت بانک، همراه بانک، توسعه و پشتیبانی خودپردازها، زیرسامانه و سرویس‌های توسعه ای شامل وب سرویس یاقوت، TSB+ و سامانه های مدیریت و پشتیبانی کارت و پرتال، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید. 
  1.    شناسایی انتظارات مشتریان درخصوص خدمات و محصولات نوین؛ 
  2.    ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات و محصولات نوین؛
  3.    نظارت برعملکرد محصولات، درگاه‌ها و خدمات الکترونیک؛
  4.    پیگیری امور مربوط به استقرار تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه ذی‌ربط؛
  5.    ایجاد نظام و سازوکار افزایش جذابیت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک برای مشتریان؛
  6.    افزایش جذابیت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک برای مشتریان با استفاده از راهکارهای نظیر تخفیف، قرعه‌کشی، سرویس ارزش افزوده و ... با پیشنهاد اداره کل توسعه بازار ؛
  7.    توسعه خدمات جدید بانک در سامانه‌های الکترونیکی حسب درخواست معاونت توسعه کسب و کار و سایر واحدهای ذی‌صلاح؛
  8.    ارسال تنظیمات و بروزرسانی ترمینال‌ها و پذیرنده‌ها با هماهنگی اداره کل فناوری اطلاعات؛
  9.    مغایرت‌گیری و برگشت تراکنش‌های ناموفق سمت سوئیچ؛
  10.    ارائه گزارش درخصوص پایداری سیستم، روند توسعه کارت‌ها، افزایش/کاهش تراکنش‌ها در هر حوزه سوئیچ؛
  11.    همکاری با اداره کل مالی و عنداللزوم سایر واحدهای ذی‌ربط جهت تهیه آمارهای مورد نیاز؛
  12.    تهیه پیش‌نویس دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به حوزه فعالیت با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات مقتضی؛
  13.    کنترل و بررسی دوره‌ای وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط؛
  14.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری؛
  15.    ارائه درخواست‌های دقیق دسترسی به همراه جزئیات مورد نیاز مبنی بر ایجاد/ ویرایش/ حذف دسترسی کاربران ذی‌ربط واحد، با لحاظ شرح وظایف واحد، شرح مشاغل پست‌های سازمانی و مصوبات کمیته/کارگروه ذی‌ربط در خصوص تعیین سطوح دسترسی؛
  16.    مدیریت و نگهداشت مناسب نام کاربری و رمزعبور مربوطه و انجام اقدامات مقتضی در رابطه با سامانه‌های تحت مالکیت؛
  17.    انجام سایر ماموریت‌های محوله از سوی مافوق سازمانی با رعایت سلسله مراتب اداری.

  *مرکز توسعه کسب و کارهای نوآور:

  مرکز توسعه کسب و کارهای نوآور برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید. 
  1.    بخش‏بندی مشتریان بر اساس ویژگی‌ها و اهداف مورد نظر؛
  2.    تعامل با خطوط کسب و کار، ادارات کل و واحدهای ستادی ذیربط جهت انعکاس نیازهای اطلاعاتی به همراه جزئیات آنها (اقلام اطلاعاتی مورد نظر، بازه های زمانی مورد بررسی، کیفیت مورد نظر) به منظور اخذ و تحلیل آنها؛
  3.    مشارکت و همکاری موثر با خطوط کسب و کار جهت بخش‌بندی مشتریان (تحلیل اطلاعات مشتریان و بخش‌بندی آنها و ارائه پیشنهاد به خطوط کسب و کار درجهت بهبود کیفیت و رضایت مشتری)؛
  4.    ارائه گزارشات مبتنی بر تحلیل‌های رفتاری و داده‌کاوی (شناسایی الگوها، روندها، خوشه‌ها) مشتریان به خطوط کسب و کار و سایر ادارات کل و واحدهای متقاضی؛
  5.    اخذ بازخورد از گزارشات ارائه شده به واحدهای ذینفع و انعکاس آنها به واحدهای ذیربط در راستای بهبود سامانه‌های اطلاعاتی و روش‌های تحلیل داده‌ها؛ 
  6.    تحلیل و ارائه گزارش داده‌های عملکردی مرتبط با محصول و جامعه هدف؛
  7.    انجام تحقیقات، جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات مرتبط با گزارشات دوره‌ای حوزه بازار و مشتریان (همچون سنجش رضایت مشتریان)؛
  8.    مدیریت، راهبری و اجرای طرح‌های پژوهشی در حوزه بازار و مشتریان (فضای کسب و کار داخل کشور) به منظور پاسخ‌گویی به نیازمندی‌های واحدهای سازمانی خطوط کسب و کار؛
  9.    شناسایی نیازهای مربوط به تحقیقات بازار و ارائه طرح‌های تحقیقاتی مناسب؛ 
  10.    تجزیه و تحلیل و ارزیابی محصولات و خدمات ارائه شده از سوی رقبا، تحلیل مزیت رقابتی و ارزش افزوده محصولات و خدمات نسبت به محصولات و خدمات رقبا؛
  11.     برنامه‌ریزی جهت جایگاه‏یابی بانک به‌عنوان سرآمدترین حامی رشد استارتاپ‌ها در بازارهای هدف (ایران و کشورهای منتخب) ؛
  12.    حضور در رویدادهای مرتبط با استارتاپ‌ها، برگزاری رویداد فن‌بازار، استارتاپ ویکند، انعقاد تفاهم‌نامه با ذینفعان ؛
  13.    شناسایی زمینه‌های رشد با بهره‏گیری از ظرفیت‌های شبکه فن‌بازار ملی ایران، پارک‌های فناوری، مراکز علمی و پژوهشی، تبادل و انتقال فناوری عضو کشورهای دی هشت ؛
  14.    شناسایی و انتخاب استارتاپ‌های ارزش زا و تأمین مالی آن‌ها؛ 
  15.    مذاکره و هماهنگی با فینتک‌ها و ThirdPartyها؛
  16.    توسعه خدمات مالی از طریق فینتک‌ها برای وام‌دهی، مدیریت تأمین مالی شخصی و غیره؛
  17.    شناسایی و انتخاب ارائه‌دهندگان خدمات فینتکی و توسعه استراتژی‌ها و برنامه‌های اجرایی همکاری بانک با آنها؛
  18.    همکاری با اداره کل مالی و عنداللزوم سایر واحدهای ذی‌ربط جهت تهیه آمارهای مورد نیاز؛
  19.    تهیه پیش‌نویس دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به حوزه فعالیت با همکاری سایر واحدهای ذیربط و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات مقتضی؛
  20.    کنترل و بررسی دورهی‌ای‌ای وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط؛
  21.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری؛
  22.    ارائه درخواست‌های دقیق دسترسی به همراه جزئیات مورد نیاز مبنی بر ایجاد/ ویرایش/ حذف دسترسی کاربران ذی‌ربط واحد، با لحاظ شرح وظایف واحد، شرح مشاغل پست‌های سازمانی و مصوبات کمیته/کارگروه ذی‌ربط در خصوص تعیین سطوح دسترسی؛
  23.    مدیریت و نگهداشت مناسب نام کاربری و رمزعبور مربوطه و انجام اقدامات مقتضی در رابطه با سامانه‌های تحت مالکیت؛
  24.    انجام سایر ماموریت‌های محوله از سوی مافوق سازمانی با رعایت سلسله مراتب اداری.

 •  
  نام و نام خانوادگی: علی ایلخانی
  عنوان شغلی: مدیر اداره کل بانکداری دیجیتال
  شماره داخلی: 128
  ایمیل سازمانی: a.ilkhani@ivbb.ir
    نام و نام خانوادگی: زهرا سرداری
  عنوان شغلی: معاون دایره توسعه خدمات نوین
  شماره داخلی: 237
  ایمیل سازمانی: z.sardari@ivbb.ir
 
 • اداره کل مالی تحت راهبری و مسئولیت  مدیر امور مالی، در چارچوب سیاست ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیریت عالی بانک، وظیفه تهيه گزارش‌ها و صورت‌های مالي، تدوين و نگهداري حساب‌های ارزی و ریالی و دفاتر قانوني،  مديريت منابع و مصارف، امور مبادلات الکترونیکی ریالی در حوزه نظام های پرداخت، تجزيه و تحليل ترازنامه و پيش بيني و نظارت بر بودجه بانك و تهيه و تامين و جمع آوری اسكناس، مسكوكات و اوراق بهادار، نگهداری مناسب و امنیتی خزانه مرکزی بانک و پول‌رساني واحدهاي ذی‌ربط بانك را عهده دار می‌باشد.

  دوایر ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره کل می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود:

       *دايره حسابداری مدیریت، بودجه و گزارشات
       *دايره خزانه داری
       *دایره حسابداری

   

                         

   شماره تماس: 88199062
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96،

   فکس: 88199062


 • *دايره حسابداری مدیریت، بودجه و گزارشات :

  دایره حسابداری مدیریت، بودجه و گزارشات برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    بررسی بودجه پیشنهادی واحدها، تلفیق، تعدیل و اصلاح آنها با  توجه به دستورالعمل های مربوطه با اخذ مجوز مدیریت.
  2.    تهیه و تنظیم  بودجه سالانه و ارائه به مدیریت عالی بانک جهت تصویب.
  3.    اعلام بودجه مصوب به واحدهای بانک.
  4.    تهیه متمم‌های بودجه با توجه به تغییرات ایجاد شده در برنامه‌های بانک و عملکرد واحدها و اخذ موافقت مدیریت و اعلام به واحدها.
  5.    محاسبه بهاي تمام شده منابع مالي بانک و اعلام به مدیریت و سایر واحدهای ذی‌ربط بانک.
  6.    محاسبه بهاي تمام شده خدمات با تكيه بر هزينه‌يابي عملياتي و اعلام به مدیریت و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  7.    محاسبه نسبت کفايت سرمايه بانک و اعلام به مدیریت و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  8.    استخراج معيارها و استانداردها در زمينه سرفصلهاي ترازنامه‌اي از منابع معتبر اطلاعاتي و بومي‌سازي استانداردها با توجه به شرايط داخلي و محيطي و ارائه به مافوق جهت ابلاغ از طریق اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  9.    تهیه ترازنامه و سود و زيان شعب بانك.
  10.    تدوين ساختار مالي شعب با تكيه بر استراتژي‌هاي كلان بانك جهت ارایه به مدیریت و سایر واحدهای ذی‌ربط بانک.
  11.    كنترل حسابهاي شعب به منظور حصول اطمینان از عدم انحراف از نسبت هاي مجاز مالي.
  12.    تهیه پیش‌نویس گزارش  هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام با هماهنگی سایر واحدهای تابعه و ارایه به مدیریت.
  13.    انجام امور مجامع.
  14.    تهيه و تدوين گزارش‌هاي مديريتي و ارایه به مدیریت و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  15.    تهیه دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به حوزه فعالیت با همکاری سایر واحدهای ذیربط و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات مقتضی.
  16.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف حوزه فعالیت مربوط و ارایه گزارش ذی‌ربط به مافوق و واحدهای ذی‌ربط.
  17.    تهیه و تنظیم اطلاعات و آمارهای مرتبط با حوزه فعالیت جهت ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  18.    تهيه و تنظيم بودجه جامع بانک با همکاري و هماهنگي ساير واحدهاي تابعه بانک در چارچوب برنامه‌هاي بانک و انجام امور مربوط به تصويب آن در مراجع ذي‌ربط.
  19.    ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي مختلف همراه با مستندات ذی‌ربط و نظارت بر نحوه جذب آن.
  20.    پيش‌بيني و تهيه ليست منابع و مصارف بانک بر اساس برنامه‌هاي تدوين شده و تجزيه و تحليل گزارش‌هاي منابع و مصارف بانک و مقايسه با بودجه و برنامه مصوب جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.
  21.    حفظ و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  22.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

  *دايره خزانه داری:

  دایره خزانه‌داری برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    برنامه‌ريزي و مديريت نقدينگي با بررسي مستمر وضعيت نقدينگي، پيش‌بيني نيازهاي بانك به نقدينگي و تحليل جريان نقدينگي و ارائه گزارش مقايسه‌اي به مافوق جهت طرح در کميته منابع و مصارف براي تصميم گيري.
  2.    بكارگيري انواع روشهاي تامين مالي جهت بهينه سازي منابع بانك با استفاده از ابزارهايي نظير بازار بين بانكي.
  3.    مديريت كمي و كيفي دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك جهت ايجاد توازن از نظر زمانبندي، قيمت‌گذاري و ساختارهاي نسبي و ارایه به مدیریت و سایر واحدهای ذی‌ربط جهت انجام اقدامات مقتضی.
  4.    بررسي و انجام كليه امور تامين مالي واحدهاي عملياتي بانك به منظور معاملات و مبادلات ريالي و ارزي با اخذ مجوز مدیریت.
  5.    بررسي و تعيين سقف بيمه نقدينگي شعب بانك. 
  6.    تهيه تمبر مالياتي‌، سفته و ساير اوراق بهادار مورد نياز بانك.
  7.    انسداد چكهاي مفقودي و مسروقه سيستم بانكي جهت عدم پرداخت توسط شعب.
  8.    انجام اقدامات لازم به منظور سپرده‌گيري و سپرده‌گذاري و ساير معاملات در چارچوب بازار بين بانكي با اخذ نظر مدیریت.
  9.    بررسي مستمر منابع و مصارف شعب جهت مديريت وجه نقد و نقل و انتقال وجوه ميان خزانه، شعب و بانك مركزي با در نظر گرفتن حد مجاز بيمه.
  10.    اجرای تصمیمات کمیته منابع و مصارف درخصوص تبديل وجوه مازاد ريالي بانك در جهت افزايش بازده، افزايش سرعت دسترسي به منابع مورد نیاز و پوشش حوالجات ارزي و اعتبارات اسنادي.
  11.    اجرای تصمیمات کمیته منابع و مصارف در خصوص سپرده‌گيري و يا سپرده‌گذاري با كارگزاران داخلي .
  12.    اجرای تصمیمات کمیته منابع و مصارف در خصوص بررسي صورتحسابها و اعلاميه‌هاي واصله از کارگزاران داخلي و خارجي و رفع مغايرتهاي احتمالي.
  13.    انجام امور مربوط به شتاب، بانکداری الکترونیک، سيستم ساتنا.
  14.    تهيه گردش عمليات و خلاصه دفتر کل خزانه و نقدينگي و اعمال حسابداري خزانه.
  15.    مديريت و نظارت بر عمليات مربوط به دريافت و پرداخت وجوه بين خزانه مرکزي و بانک مرکزي ج.ا.ا.
  16.    هماهنگي با واحدهاي ذي‌ربط جهت پوشش ريالي معاملات ارزي انجام شده.
  17.    عملیات پول رسانی و تأمین موجودی شعبه و دستگاههای خودپرداز.
  18.    انجام کلیه امور مربوط به حسابداری کارت الکترونیک.
  19.    ثبت و نگهداری کلیه اوراق بهادار و اسناد رهنی مشتریان و کارکنان بانک به صورت مناسب در خزانه بانک.
  20.    تهیه دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به حوزه فعالیت با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه جهت انجام اقدامات مقتضی.
  21.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف حوزه فعالیت مربوط و ارایه گزارش ذی‌ربط به مافوق.
  22.    تهیه و تنظیم اطلاعات و آمارهای مرتبط با حوزه فعالیت جهت ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  23.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  24.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

  *دایره حسابداری:

  دایره حسابداری برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    به روز نمودن رويه‌هاي حسابداري داخلي بانک بر اساس آخرين استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري سازمان حسابرسي و ارائه به مافوق جهت ابلاغ از طریق اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  2.    تهيه دفاتر و مدارک قانوني حسابداري بانک منطبق با اصول متداول و دستورالعملهاي مربوطه.
  3.    ايجاد سرفصلها جهت ثبت اسناد مربوط به حسابهاي دفتر کل مطابق با دستورالعلها و مقررات مربوطه.
  4.    تهيه و ارائه صورتهاي مالي و ارایه به مدیریت و سایر واحدهای ذی‌ربط بانک.
  5.    کنترل معاملات و حسابهاي ارزي بانک و ارایه گزارش مربوط به مدیریت.
  6.    درخواست، تسويه و ابطال ضمانت‌نامه‌هاي مرتبط با قراردادهاي داخلي با پيمانكاران.
  7.    كنترل مانده حسابهاي مركز و شعب(به ارز و ريال) و حسابهاي واسطه و تسويه حسابهاي مذكور.
  8.    تهيه صورت ‌مغايرات حساب جاري مديريت امور مالي نزد شعبه مركزي و رفع مغايرات آن.
  9.    انجام امور بستن حسابها در پايان هر دوره مالي و تنظیم دستورالعمل و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت ابلاغ به واحدهای مربوطه.
  10.    انجام كليه امور مالياتي بانك و شعب با اخذ نظر مدیریت.
  11.    انجام امور ضمانتنامه‌هاي بانكي مربوط به تضمين قراردادها.
  12.    انجام محاسبات و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان با توجه به اطلاعات کارکرد آنان، کسر کسورات و تهیه و تنظیم صورت حقوق و مزایا و میزان کسورات قانونی با اخذ مجوز مدیریت.
  13.    پرداخت تسهیلات و مساعده‌های مصوب کارکنان و کسر اقساط ماهانه مربوط.
  14.    انجام امور مربوط به تنخواه‌گردان.
  15.    تهیه صورت اموال و دارایی‌های واحدهای بانک و موجودی انبار و انطباق آن با حسابهای کل و رفع اشکالات و مغایرت‌های احتمالی و گزارشهای مرتبط به استهلاک دارایی‌ها.
  16.    صدور و تایید اسناد حسابداری.
  17.    تهیه گزارش‌ها و اطلاعات درخواستی سازمان‌های خارج از بانک و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات مقتضی.
  18.    تهیه دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به حوزه فعالیت با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه جهت انجام اقدامات مقتضی.
  19.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف حوزه فعالیت مربوط و ارایه گزارش ذی‌ربط به مافوق و واحدهای ذی‌ربط.
  20.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  21.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

 •  

  نام و نام خانوادگی: مهدی رجبی
  عنوان شغلی: مدیر مالی
  شماره داخلی: 224
  ایمیل سازمانی: m.rajabi@ivbb.ir

   

  نام و نام خانوادگی: شکوفه بهارمستیان 
  عنوان شغلی: رئیس دایره حسابداری مدیریت، بودجه و گزارشات
  شماره داخلی: 150
  ایمیل سازمانی: s.baharmastian@ivbb.ir

   
  نام و نام خانوادگی: امیر رستمی دمیر چلو
  عنوان شغلی: معاون دایره حسابداری
  داخلی: 131
  ایمیل سازمانی: a.rostami@ivbb.ir

   
  نام و نام خانوادگی: حجت حسن ساجدی
  عنوان شغلی: معاون دایره خزانه‌داری
  داخلی: 130
  ایمیل سازمانی: h.sajedi@ivbb.ir

   
 
 • اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانی تحت راهبری و مسئولیت مدیر منابع انسانی و پشتیبانی، در چارچوب سیاست ها و مقررات ذی‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیریت عالی بانک، وظیفه انجام بهینه امور منابع انسانی بانك در رابطه با جذب و استخدام، انتصابات، ترفیعات، آموزش، بازنشستگي، اجرای امور رفاهی و درمانی کارکنان ، و نظارت و نگهداری تاسیسات و ساختمان های بانک، خريد،‌ نگهداري و توزيع اثاثيه، ملزومات و مطبوعات، خودرو، تجهيزات مورد نياز واحد‌هاي تابعه، تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه و دستگاه ها و تجهیزات اداری، فروش اثاثیه مازاد، مستهلک و فرسوده ، کنترل وضعیت نظافت ساختمان‌ها و انجام امور مناقصات و مزایده و امور بیمه‌ای و انبار مرکزی بانک را عهده‌دار مي‌باشد.
  دوایر ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره کل می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود:

       *دايره منابع انسانی 
       *دايره پشتيباني و خدمات

       *دايره آموزش و توسعه مدیریت

                         

   شماره تماس: 88199022
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96،

   فکس: 88199022


 • *دايره منابع انسانی:

   دایره منابع انسانی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    برنامه‌ريزي و انجام کليه امور مربوط به جذب، تأمين و نگهداری نيروي انساني مناسب و مورد نیاز واحدهاي تابعه در چارچوب برنامه‌هاي كلان بانك و در قالب تشکيلات و پستهاي سازماني مصوب و ارائه به مافوق جهت هماهنگی با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی و اخذ مجوز مدیریت.
  2.    انجام امور ارتقاي شغلي كاركنان بانك در چارچوب ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های داخلی مربوط و اخذ مجوز مدیریت.
  3.    انجام امور ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کارکنان در چارچوب ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های داخلی مربوط.
  4.    انجام امور نیاز سنجی آموزشی سالانه کارکنان از واحدهای تابعه و انطباق آن با برنامه‌های آموزشی میان مدت و بلندمدت و ضوابط و دستورالعمل داخلی بانک، اجرا و سنجش و ارزیابی دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش و مهارتهای شغلی آنان.
  5.    انجام امور کارگزینی مربوط به كاركنان شامل: اشتغال، انتصاب، ارتقا، جابجايي، حضور و غیاب، مرخصي، ماموريت، استعفا، ‌بازخريد، بازنشستگي و از كارافتادگي كاركنان.
  6.    انجام امور مربوط به جبران خدمات کارکنان شامل ارزشيابي مشاغل و همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در تنظيم سياسـت‌هـاي پرداخت حقوق و دستمزد، پاداش‌ها و سایر ضوابط مربوط.
  7.    اجراي برنامه‌هاي رفاهي، درمانی و تامين بهداشت محیط کار و فیزیکی کارکنان در چارچوب ضوابط و مقررات و دستورالعمل داخلی مربوطه.
  8.    انجام اقدامات و تهیه و تنظیم اطلاعات مربوط به تسهیلات رفاهی کارکنان بانک در چارچوب ضوابط ذی‌ربط و اخذ مجوز مدیریت و ارسال مدارک و مستندات آن به اداره کل امور مالی جهت پرداخت.
  9.    انجام اقدامات و تهیه و تنظیم اطلاعات مربوط به پرداختهای نقدی و غیرنقدی مستمر و غیرمستمر بانک در چارچوب ضوابط ذی‌ربط و ارسال مدارک و مستندات آن به اداره کل امور مالی جهت پرداخت. 
  10.    اجرای امور طرح تأمين بهداشت و درمان كاركنان و خانواده آنها، با استفاده از روشهايي مانند انعقاد قرارداد با بيمه خدمات درماني، شركتهاي بيمه، بيمارستانها و ساير مراكز درماني ذي‌ربط در چارچوب ضوابط، مقررات و دستورالعمل داخلی مربوطه.
  11.    همکاری با ادارات کل سازمان و برنامه‌ریزی و فن‌آوری اطلاعات در روند تدوين و استقرار نظام آماري و اطلاعاتي منابع انساني بانك و به روز‌آوری اطلاعات مربوط.
  12.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در روند تهیه دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه فعالیت.
  13.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف حوزه فعالیت مربوط و ارایه گزارش ذی‌ربط به مافوق و واحدهای ذی‌ربط.
  14.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در روند تهیه و تنظیم آمارها و اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت.
  15.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  16.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

  *دايره پشتيباني و خدمات:

  دایره پشتیبانی و خدمات برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    تهيه و تنظيم قراردادهاي پشتیبانی - خدماتی با اشخاص حقوقي و حقيقي و نظارت بر حسن اجراي كار.
  2.    بررسی و تأیید صورت وضعیت مشاوران و پیمان کاران بانک در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
  3.    انجام امور مربوط به خريدهاي اداري و فني در چارچوب ضوابط و دستورالعمل داخلی ذی‌ربط و کنترل و نگهداری اسناد، مربوطه و ارایه به اداره کل مالي جهت ثبت آنها در حسابهای ذی‌ربط.
  4.    توزيع و تحويل كالاهاي مورد درخواست به واحدهاي متقاضي.
  5.    نگهداری مطلوب و مناسب کلیه ملزومات، اثاثیه و لوازم خریداری نشده تا زمان تحویل آنها به واحد درخواست کننده در انبار بانک، نظارت مستمر بر اقلام موجود در انبار و کنترل آن با فهرست موجودی سیستم، انجام اقدامات مربوط به راه‌اندازی و استفاده سیستم انبار و به روز آوری آن با همکاری واحدهای ذی ربط، انبارگردانی در مقاطع زمانی مقرر و صورت برداری از فهرست اقلام و اموال موجود و ارایه اطلاعات مربوط به واحدهای ذی‌ربط. 
  6.    جابجايي اثاثيه و لوازم و وسايل اداري و فني برحسب تقاضاي واحدها و ضوابط و مقررات ذی‌ربط.
  7.    انجام امور مربوط به چاپ فرمها و قراردادها و ساخت مهرهای مورد نياز بانك پس از اخذ نمونه و مشخصات فرمها و مهرها و تاييدیه اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  8.    جمع آوري، امحاء و فروش كليه كاغذهاي باطله و اوراق اداري مصرف نشده باطله با اخذ مجوز مراجع ذي‌ربط.
  9.    نظارت و نگهداري تاسيسات و ساختمان هاي اداري و تامين ملزومات مورد نياز.
  10.    نظارت و اجراي كليه فعاليتهاي امور حمل و نقل اداري، وسايط نقليه، نظافت ساختمانها، خدمات (برق، آب، تاسيسات و ...).
  11.    برنامه‌ریزی و انجام اقدامات مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و سایر اموال منقول بانک.
  12.    برگزاري مناقصه وتشكيل كميسيون مربوط و انعقاد قرارداد در چارچوب ضوابط، مقررات  و دستورالعمل ذی‌ربط با اخذ مجوز مدیریت.
  13.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در روند تهیه دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه فعالیت.
  14.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف حوزه فعالیت مربوط و ارایه گزارش ذی‌ربط به مافوق و واحدهای ذی‌ربط.
  15.    همکاری با اداره سازمان و برنامه‌ریزی در روند تهیه و تنظیم آمارها و اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت.
  16.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  17.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

 •  
  نام و نام خانوادگی: جواد دلپسند
  عنوان شغلی: مدیر اداره کل سرمایه انسانی و پشتیبانی
  شماره داخلی: 211
  ایمیل سازمانی: j.delpasand@ivbb.ir

  نام و نام خانوادگی: سارا حفاری
  عنوان شغلی: رئیس دایره منابع انسانی
  شماره داخلی: 169
  ایمیل سازمانی: s.hafari@ivbb.ir

    نام و نام خانوادگی: مهرانگیز شمسایی
  عنوان شغلی: معاون دایره آموزش و توسعه مدیریت
  شماره داخلی: 244
  ایمیل سازمانی: m.shamsaei@ivbb.ir
 
 • اداره بازرسی وحسابرسي داخلی تحت راهبری و مسئولیت رئیس اداره مذکور در چارچوب سیاست ها و مقررات ذی‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیریت عالی بانک، وظیفه استقرار و تداوم نظام کنترل های داخلی بانک و حصول اطمینان از اثربخشی آنها، تهیه و ارائه گزارش های مربوطه در قالب یافته ها، توصیه ها و نکات و پیشنهادهای لازم به مدیریت و رسیدگی به شکایات مشتریان را عهده دار می باشد.

  گروه ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود:

       *گروه بازرسي، حسابرسی و  رسيدگي به شكايات

                         

   شماره تماس: 88199048
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96،

   فکس: 88878312


 • *گروه بازرسي، حسابرسی و  رسيدگي به شكايات:

  گروه بازرسی، حسابرسی و رسیدگی به شکایات برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.

  1.    تهیه برنامه زمانی بازرسی و حسابرسی دوره‌ای سالانه به تفکیک واحدهای موضوع رسیدگی و ارایه به مدیرعامل در ابتدای هر سال و انجام آن.
  2.    انجام بازرسی و حسابرسي‌هاي دوره‌اي و موردي از شعب و واحدهاي ستادی ذی‌ربط بانک به منظور كنترل فعاليت و حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق دستورالعملها و بخشنامه‌ها و ضوابط ابلاغی.
  3.    نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها، بخشنامه‌ها و ضوابط ابلاغی توسط واحدهای ذی‌ربط بانک.
  4.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت طراحي و پياده‌سازي نظام مطلوب و مناسب كنترلهای داخلي بانك و نظارت بر اجرای آنها و ارائه گزارشهای ذی‌ربط به مافوق جهت انعکاس به مدیریت بانک.
  5.    ارزيابي و اظهار نظر در مورد کفايت فرآيندها و سيستم‌هاي كنترل‌هاي داخلي و خارجي، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي مورد استفاده با توجه به سازمان، روشها و استانداردهاي معمول از جهت مؤثر بودن كنترلها.
  6.    انجام اقدامات جلوگيري از ادامه فعاليتهاي مغاير با رويه‌ها و دستورالعملهاي جاري در واحدهاي تابعه بانك و ارائه گزارشهاي لازم به مدیریت بانک.
  7.    بررسي ثبت صحيح و به موقع فعاليتهاي مالي در دفاتر حسابداري، بر اساس اصول مورد قبول مراجع ذيصلاح.
  8.    پيش‌بيني انحراف احتمالي و جلوگيري از آسيبها در خصوص مخاطرات ناشي از فعاليت‌هاي ارزي و ريالي شعب و ارایه گزارش لازم به مدیریت بانک.
  9.    مطابقت گزارشها و صورتهاي مالي تنظيمي شعب و ادارات مرکزي، اسناد و مدارک و دفاتر حسابداري موجود بانک و حصول اطمينان از صحت آنها. 
  10.    نظارت بر تحويل و تحول شعب در حين جابجايي و تغییر روساي شعب در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
  11.    نظارت بر انبارگرداني و تطبيق موجودي انبارها با دفاتر بانک و اعلام مغايرتهاي احتمالي در گزارش مربوطه.
  12.    بررسي و تحقيق در مورد مؤسسه‌هاي حسابرسي و رتبه‌بندي و احراز صلاحيت آنها و ارایه گزارشهای مربوطه به مدیریت بانک.
  13.    انجام همکاري لازم با بازرسان و حسابرسان قانوني بانک و بازرسان ساير سازمان‌هاي ذيصلاح با هماهنگی مدیریت.
  14.    کشف مفاسد اداري،‌ اختلاس، جعل، سوء استفاده و سوء جريان‌هاي مالي و اداري و نظاير آن در بانک از طريق بازرسي‌هاي آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مدیریت بانک و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  15.    بررسي و پيگيري و پاسخگویی به شكايات مشتریان(مراجعین) در رابطه با واحدها و کارکنان بانک و انجام اقدامات مقتضی بر اساس ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی ذی‌ربط.
  16.    تهيه و تنظيم گزارش نتيجه رسيدگي‌هاي دوره‌اي واحدهای مختلف بانك پس از تشخيص ايرادها و اشكالات و پیشنهادهای مربوط و ارایه به مدیریت بانک
  17.    برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی رویه‌های بازرسی و حسابرسی داخلی غیر حضوری مکانیزه و سیستمی از شعب و دیگر واحدهای اجرایی ذی‌ربط به منظور اعمال نظارتهای مستمر، سریع‌تر با اثر گذاری بیشتر با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط و ارایه گزارشهای لازم به مدیریت بانک.
  18.    با توجه به تغییر سیستم‌های عملیاتی مورد استفاده بانک از سنتی به مکانیزه و پیاده‌سازی سیستم جامع بانکی (core) در بانک، رسیدگی و کنترل مستمر تمامی زیرسیستم‌های ذی‌ربط شعب و واحدهای اجرایی بانک و شناسایی هرگونه خطای محاسباتی سیستمی و همچنین مغایرات روشها و رویه‌های سیستمی با ضوابط و دستورالعملهای جاری و ارایه گزارشهای ذی‌ربط به مدیریت بانک و سایر واحدهای مربوط جهت رفع آنها.
  19.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی به منظور تهیه دستورالعملها و رویه‌های مرتبط با حوزه فعالیت.
  20.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  21.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در روند تهیه و ارایه آمار، اطلاعات و مستندات مرتبط با حوزه فعالیت جهت انعکاس به مراجع ذی‌صلاح.
  22.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  23.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

 •  
  نام و نام خانوادگی: نعمت اله کریمی
  عنوان شغلی: مشاور مدیرعامل در امور بازرسی و حسابرسی داخلی
  شماره داخلی: 207
  ایمیل سازمانی: n.karimi@ivbb.ir
 
 • اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم تحت راهبری و مسئولیت رئیس اداره مذکور در چارچوب قوانین، سیاست‌ها و مقررات ذی‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر مراجع ذی‌صلاح و مدیریت عالی بانک، وظیفه آگاه‌سازی و آشنایی کارکنان بانک با آیین نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت بر اجرای صحیح آنها توسط واحدهای اجرایی ذی‌ربط، بستر سازي و مديريت استقرار ساختارها و سيستمهاي پيشگيري و مبارزه با رشوه و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي، تأمین مالی تروریسم، شناسایی و ارزیابی مخاطرات تطبیق مربوط به فعالیت های حرفه‌ای بانک از جمله گسـترش محصولات، خدمات و فرآیندها و حوزه‌های کاري جدید، گسترش یک حوزه کاری جدید، برقراري روابط با شبکه مشتریان جديد يا ايجـاد تغييرات اساسي در ماهيت ارتباط بانک با مشتریانش همکاری با واحدهای ذی‌ربط در روند، برقراری روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و بالعکس و پاسخگویی به مراجع نظارتی خارج از بانک در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب ضوابط ابلاغی و تهیه و تنظیم گزارش های مربوطه جهت ارائه به مدیریت را بر عهده دارد.

  دوایر ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود:

       *دایره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم
       *دایره تطبیق

                         

   شماره تماس: 88199045
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96،

   فکس: 88199045


 • *دایره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم:

  دایره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    جمع آوری، نگهداری، به روزرسانی و اجرای دقیق قانون، آیین نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا، سایر مقامات و مراجع ذی‌ربط و اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  2.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در روند راهبري، تنظيم، تدوين و اعلام و يا پيشنهاد اصلاح خط مشي‌ها، سياستها، برنامه‌ها و دستورالعملهای داخلی و مباني و موازين ناظر بر امور مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمین مالی تروریسم از طریق تعامل مستمر با دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و در چارچوب قوانين و مقررات ذی‌ربط بانك مركزي و ساير نهادهاي مربوطه.
  3.    نظارت و راهبری ساز و کار به روزآوری اطلاعات مشتریان و طبقه‌بندی آنها بر اساس مخاطرات ناشی از عواملی همچون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه‌ای، پیشینه مشتری، موطن اصلی، حسابهای مرتبط و دیگر شاخصهای موثر.
  4.    نظارت و راهبری سازوکار تعیین سطح فعالیت مشتریان و فراهم آوردن امکان شناسایی و گزارش تراکنش‌های نامتناسب با سطح فعالیت تعیین شده و ارایه پیشنهاد و اعمال تغییرات احتمالی لازم و مورد نیاز در نرم افزارهای عملیاتی ذی‌ربط یا زیرسیستم‌های مرتبط با امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
  5.    ارائه اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بصورت ادواری.
  6.    جمع آوری اطلاعات بانکی کارگزاران خارجی طرف معامله با بانک مشترک از حیث نوع مالکیت، رتبه آن، شناسایی نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط کشور و بانک مورد نظر و سایر اطلاعات مورد نیاز جهت اظهارنظر و تعامل مستمر با اداره کل بین الملل در راستای رعایت هر چه کاملتر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در روابط کارگزاری و شناسایی بانکهای پوسته‌ای.
  7.    بررسی و استقرار سيستمهاي پيشگيري و مبارزه با رشوه و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و تأمین مالی تروریسم در بانك با همکاری واحدهای ذی‌ربط.
  8.    برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی با اداره منابع انسانی و پشتیبانی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای دوره‌های آموزشی بدوخدمت و ضمن خدمت برای کارکنان بانک در جهت آموزش قوانین و مقرارت مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سایر مقررات مرتبط. 
  9.    بررسی و ارایه پيشنهاد تهیه و پیاده سازی زيرساختهاي نرم افزاري و سخت افزاري لازم جهت اجراي مطلوب قوانين مبارزه با پولشويي و تأمین مالی تروریسم در بانک، دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز و شناسایی سیستمی معاملات مشکوک به مافوق با هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط.
  10.    بررسي، اعلام نظر و تأیید یا رد گزارش‌هاي دريافتي پيرامون موارد مشكوك به پولشويي و تروریسم از شعب و سایر واحدهای اجرایی ذی‌ربط و ارسال فوري گزارش‌هاي لازم به مراجع ذي‌ربط با رعایت ضوابط و بخشنامه‌های درون و برون‌سازمانی.
  11.    همکاری مستمر با دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه اطلاعات تکمیلی در چارچوب ضوابط و قوانین مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر مقررات ذی‌ربط.
  12.    ارائه گزارش های عملکرد ادواری در خصوص کمیت وکیفیت اطلاعات و گزارشهای معاملات مشکوک به پولشویی و تروریسم و دیگر موارد درخواستی به مدیریت و مراجع ذی‌صلاح.
  13.    بررسی و کنترل موضوع رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شعب هنگام ارائه خدمات پایه و خدمات غیر پایه بصورت ادواری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
  14.    تدوین برنامه دوره‌ای نظارت حضوری و غیرحضوری بر عملکرد شعب و سایر واحدهای اجرایی ذی‌ربط در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارایه به مدیریت و انجام آن در چارچوب برنامه زمان‌بندی مذکور و ضوابط و مقررات مربوط.
  15.    رسیدگی به احکام مراجع ذیصلاح در ارتباط با اشخاص ممنوع المعامله و سایر فعالیت‌های مشکوک و غیر عادی و بررسی چگونگی ارتباط آنها با پولشویی و تروریسم و ارائه رهنمودهای لازم به واحدهای مختلف بانک.
  16.    بررسی روزانه اطلاعات و گزارش های معاملات مشکوک و پاسخگویی به استعلامها در همان روز کاری.
  17.    بررسی، تحقیق، الویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای واصله از کارکنان در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انعکاس نتیجه به مدیریت 
  18.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  19.    تعیین رابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شعبه و واحدهای اجرایی ذی‌ربط با هماهنگی مسئولین واحدهای مذکور و اخذ تایید مدیریت و توجیه و تعامل مستمر با وی.
  20.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  21.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.


  *دایره تطبیق:

  دایره تطبیق برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    پیگیری مستمر آخرین تحولات مربوط به قوانین، مقررات و استانداردها و شناسایی تاثیر آنها بر فعالیت‌ها و فرآیندها بانک و ارائه پیشنهادهایی در مورد چگونگی تطبیق با آنها به مدیریت عالی بانک.
  2.    شناسایی و ارزیابی مخاطرات تطبیق (رعایت) مربوط به فعالیت‌های حرفه‌ای بانک با رویکردی پیشگیرانه، از جمله گسـترش محصولات، خدمات و فرآیندها و حوزه‌های کاری جدید، برقراري روابط با شبکه مشتریان جديد يا ايجـاد تغييرات اساسي در ماهيت ارتباط بانک با  مشتریانش با رویکردی پیشگیرانه و تجزیه و تحلیل محصولات و فرآیندهای جدید تا از طریق کنترلهای لازم قبل از ارایه محصول و یا آغاز مخاطرات ذی‌ربط به گونه‌ای مناسب شناسایی و کاهش یابد و ارایه گزارش مربوط به مدیریت بانک. 
  3.    در رابطه با فعالیت‌های بانک در سایر کشورها، بررسی و حصول اطمینان از رعایت قوانین ، مقررات و استانداردهای کشور میزبان و حصول اطمینان از رعایت آنها و ارایه گزارشهای مربوط به مدیریت بانک و سایر واحدهای ذی‌ربط. 
  4.    ارائه اطلاعات لازم به مديران واحدهای ذی‌ربط در مورد قوانين، مقررات و استانداردهاي اجرايي، به روز نگهداشتن آنها، کسب اطلاع در مورد تحولات قوانين، مقررات و استانداردهاي اجرايي و ارائه گزارشهای مربوط به مديريت بانک.
  5.    ارائه توضیحات لازم به کارکنان در مورد نحوه اجراي صحيح قوانين، مقررات و استانداردها با استفاده از سياستها و رويه‌ها و ساير مستندات ذی‌ربط نظيـر دسـتورالعمل تطبيق، و سایر دستورالعمل‌ها و ضوابط داخلی مربوطه با رعایت سلسله مراتب اداری.
  6.    بررسي و کنترل دقيق روند تطبيق با سياست‌های مربوطه از طريق ارزيابي و آزمـون منظم و جامع تطبيق (رعایت) و ارائه منظم گزارش دربـاره موضـوعات تطبيـق بـه مدیریت بانک.
  7.     آموزش کارکنان در رابطه با نحوه انطباق عملکرد با قوانين، مقررات و استانداردهاي اجرايي و پاسخگويي به سئوالهای کارکنان در حوزه تطبيق با هماهنگی سایر واحدهای ذی‌ربط.
  8.     برقراري ارتباط با سازمانهاي خارجي ذي‌ربط، از جمله ناظرين، تدوين‌کننـدگان استانداردها و مشاورين قانوني خارجي و اخذ نظر و مجوز مدیریت بانک.
  9.    تطبیق قوانین، مقررات و استانداردهای موجود با ضوابط و مقررات ابلاغی بانک و شناسایی موارد مغایر و ارایه پیشنهادهای مربوط به مدیریت و واحدهای ذی‌ربط.
  10.    اجرایی نمودن برنامه‌ها و مدیریت تطبیق شامل پیاده‌سازی و ارزیابی سیاستها و رویه‌های خاص، ارزیابی مخاطرات تطبیق و آزمون تطبیق و ارایه پیشنهادهای متناسب با مخاطرات تطبیق شناسایی شده و چگونگی کاهش آنها به مدیریت.
  11.    اندازه‌گیری مخاطرات تطبیق با استفاده از روشهایی مانند شاخصهای عملکرد در جهت بهبود کارکرد تطبیق بانک و ارایه گزارشهای ذی‌ربط به مدیریت.
  12.    جمع آوری از قبیل شاخص افزایش شکایتها، عملیات غیرعادی و ..... یا هماهنگی واحدهای ذی‌ربط با هدف مشخص شدن مشکلات تطبیق بانک و ارایه گزارش مربوط به مدیریت.
  13.    هماهنگی با اداره منابع انسانی و پشتیبانی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی - توجیهی مورد نیاز برای کارکنان دایره تطبیق و سایر کارکنان بانک.
  14.    اجرای کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی در حوزه تطبیق توسط بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌صلاح با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط و اخذ تایید مدیریت.
  15.    پیشنهاد ایجاد و توسعه ساز و کار و طراحی رویه‌های مناسب و اصلاح فرآیندهای موجود با هدف پیشگیری از مفاسد اداری از قبیل اختلاس، رشوه، جعل و تخلفات حادث شده و پاسخ گویی به کارگزاران، نهاد و مراجع ذی‌صلاح خارجی با همکاری اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی و اخذ تأیید مدیریت.
  16.      همکاری با اداره سازمان و برنامه‌ریزی در زمینه تهیه و تدوین دستورالعملهای مرتبط با حوزه فعالیت.
  17.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  18.    تهیه و ارسال گزارش عملکرد و اطلاعات موردنظر برای مدیریت بانک و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  19.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  20.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

 •  
  نام و نام خانوادگی: نعمت اله کریمی
  عنوان شغلی: سرپرست اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی
  شماره داخلی: 207
  ایمیل سازمانی: n.karimi@ivbb.ir
  نام و نام خانوادگی: افسانه پزشکی
  عنوان شغلی: معاون دایره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
  شماره داخلی: 149
  ایمیل سازمانی: a.pezeshki@ivbb.ir
 
 • اداره حقوقی تحت راهبری و مسئولیت رئیس اداره مذکور در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و دستورالعملها و بخشنامه‌های ذی‌ربط بانک مرکزی و داخلی، وظیفه طرح و اقامه تمامی دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با بانك در مراجع قانوني و محاکم داخل و خارج کشور، درخواست صدور و اخذ قرار تأمين و اجرائيه و تعقيب اجرائي تا وصول مطالبات بانك، دفاع از حقوق بانك در دعاوي اقامه شده عليه بانك، طرح و تنظيم متن قراردادها و تعهدنامه‌هاي موردنياز بانك، دعاوي مربوط به املاك و واحدهاي استيجاري بانك، اجرائيات ثبتي، ارجاع پرونده به وكلا و مشاورين حقوقي صلاحيت‌دار دادگستري، پاسخ به استعلامهای حقوقي واحدهاي داخلي و سازمان‌ها و نهادهاي خارج از بانك را عهده‌دار مي‌باشد. 

  دوایر ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود:

       *دایره دعاوی 
       *دایره امور قراردادها و خدمات حقوقی

   

   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96،


 • *دایره دعاوی
  دایره دعاوی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.

  1.    بررسی پرونده‌های ارجاعی و اعلام نظر نسبت به نوع اقدامات حقوقی. 
  2.    اقدام برای وصول مطالبات غیرجاری پرونده‌ای ارجاعی به اداره در چارچوب ضوابط و مقررات، اعم از پرونده‌های ریالی، ارزی، اعتبار اسنادی، ارز تنخواه، مطالبات بانک ناشی از قراردادهای تسهیلاتی به طرف خارجی در قالب اعتبار خریدار، آیین‌نامه صدور خدمات فنی و مهندسی و ....
  3.    تهیه و تنظیم لوایح و اقامه دعاوی و تعقیب آنها برای حفظ مصالح بانک و پاسخ به دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث علیه بانک در مراجع ذی‌‎ربط.
  4.    نظارت بر نحوه کار وکلای بانک در مورد پرونده‌‎های ارجاعی به آنها و تهیه گزارش از عملکرد آنان در صورت لزوم.
  5.    مذاکرات اصلاحی با طرف دعوی (اعم از کیفری و مدنی و اجرائیه‌های ثبتی و نظیر آن) و سعی در حل و فصل آن و در صورت لزوم ارجاع به کمیته پیگیری مطالبات و یا گزارش به مقامات ذی‌ربط. 
  6.    پیگیری و شرکت در جلسه‌های رسیدگی به دعاوی مطروحه له و علیه بانک به منظور دفاع از حقوق و منافع بانک در داخل کشور طبق مقررات جاری بانک و در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوقی و بین‌المللی. 
  7.    درخواست صدور اجراییه برای وصول مطالبات بانک از دفاتر اسناد رسمی به استناد قراردادهای رهنی و اسناد ذمه‌ای و قراردادهای موضوع عملیات بانکی بدون ربا از دوایر اجرای ثبت و پیگیری کلیه مراحل اجرایی تا زمان صدور سند انتقال اجرایی و متعاقب آن تخلیه ملک مورد اجرا.
  8.    اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در خصوص تعیین حق‌الوکاله دعاوی مالی و غیرمالی به تناسب نوع و کیفیت دعاوی مطروحه و با رعایت آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ریاست محترم قوه قضاییه.
  9.    تعیین و اعزام وکیل مجرب دادگستری به مراجع قضایی و ثبتی و سایر ارگان‌ها به منظور حل و فصل مسایل مطروحه یا انجام امور مربوط به اجراییات با هماهنگی مافوق و اخذ مجوزهای لازم از مدیرعامل. 
  10.    انجام اقدامات لازم در مورد پرداخت هزینه‌های مربوط به اسناد انتقالی مورد وثیقه از قبیل هزینه‌های اجرایی، نیم عشر دولتی، مالیات، عوارض شهرداری و سایر هزینه‌ها.
  11.    اظهارنظر در مورد انتخاب و صلاحیت وکلاء برای طرح دعاوی در مراجع ذیصلاح و ارجاع پرونده‌های دعاوی مطروحه به وکلای منتخب. 
  12.    بررسی و اظهارنظر در خصوص اقامه دعاوی، ادامه پیگیری یا توقف دعاوی مطروحه در مراجع ذی‌صلاح و اعلام مراتب به مقام مافوق.
  13.    اظهارنظر در مورد مطالبات لاوصول بانک و ارایه گزارش لازم به منظور تعیین تکلیف آن به مقام مافوق.
  14.    اظهار نظر در خصوص احکام صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح و نحوه اجرای آن از طریق بانک. 
  15.    بازداشت اموال مدیونین اعم از حقیقی و حقوقی در قبال احکام و اجراییه‌های صادره به نفع بانک در دوایر اجرایی دادگستری.
  16.    ثبت و مزایده و تقاضای حراج اموال بازداشتی یا مورد وثیقه و تنظیم سند انتقال و ارسال اسناد آن به واحدهای مربوطه. 
  17.    ممنوع‌الخروج نمودن و رفع ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی. 
  18.    انجام امور مربوط به تخلیه املاکی که اسناد مالکیت آنها از طریق مراجع قانونی به نام بانک صادر گردیده است. 
  19.    انجام امور مربوط به استعلام حساب بدهکاران از شبکه بانکی کشور و اجرای فرامین مراجع قانونی درخصوص انسداد، رفع انسداد حساب، توقیف و آزاد سازی وجود. 
  20.    انجام امور مربوط به جلب و بازداشت بدهکارانی که از طریق اعمال ماده 2 قانون اجرای برخی محکومیت‌های مالی حکم جلب و بازداشت آنها صادر گردیده است. 
  21.    پیگیری مراحل ابلاغ اظهار نامه‌های صادره از طرف بانک در محاکم دادگستری. 
  22.    انجام مکاتبات لازم با بدهکاران (ارسال اخطار حسن نیت، ابلاغ مصوبات بانکها به آنها و ....)
  23.    انجام مکاتبات لازم با مراجع دولتی و غیردولتی و همچنین انجام مکاتبه با شعب و سایر ادارات بانک درخصوص آخرین وضعیت بدهکاران. 
  24.    پیگیری حقوقی پرونده‌های مربوط به ارز تنخواه صادراتی. 
  25.    شناسایی اموال بدهکاران و نیز بررسی آخرین تغییرات اشخاص حقوقی بدهکار. 
  26.    ارایه آمار آخرین فعالیت‌های قانونی انجام شده در خصوص پرونده‌های مطروحه به بخش‌های درون و برون سازمانی. 
  27.    همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد صالح جهت رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی ایفاء نشده بانک
  28.    تهیه و تنظیم اطلاعات و آمارهای درخواستی و ارایه به مدیریت بانک و اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  29.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  30.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  31.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

  *دایره امور قراردادها و خدمات حقوقی :

  دایره امور قراردادها و خدمات حقوقی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.

  1.    تهیه، تنظیم، بررسی و اظهارنظر نسبت به مفاد کلیه قراردادهای داخلی و بین‌المللی و مشارکت فعال در مذاکرات قراردادهای مزبور و همچنین تهیه کلیه متون حقوقی از قبیل ضمانت‌نامه، تعهدنامه و ...... طبق ضوابط و مقررات جاری بانک.
  2.    پاسخ به استعلامات و مکاتبات حقوقی واحدهای مختلف بانک و همچنین مراجع قانونی خارج بانک و همچنین استعلام موضوعات مختلف فیه از مراجع صالح قانونی. 
  3.    ایجاد وحدت رویه حقوقی میان واحدهای مختلف بانک در مورد مسایل و معضلات حقوقی بانک و رفع ابهامات موجود. 
  4.    ترهین اموال معرفی شده متعاقب ارزیابی کارشناسی و امضای اسناد رهنی در دفاتر اسناد رسمی،
  5.    تعیین و اعزام نماینده بانک به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رهنمودهای لازم به آنان، 
  6.    انجام امور مربوط به امضاء اسناد رسمی در رابطه با معاملات جاری، رهنی و نقل و انتقالات دارایی‌های بانک طبق ضوابط و مقررات مربوط.
  7.    پاسخگویی و اعلام نظر در مورد سؤالات و مسائل مربوط به امور ثبتی و قراردادها از طرف واحدهای مختلف با رعایت کلیه جوانب امر در جهت حفظ حقوق و مصالح بانک.
  8.    امضاء کلیه قراردادهای عادی (بیع نامه، اجاره نامه، تعهد به بیع، صلحنامه و ....) که بواسطه احکام صادره تفویض می‌گردد. 
  9.    شفاف‌سازی و تفسیر قوانین و مقررات 
  10.    بررسی و اظهار نظر در خصوص املاک همکاران بانک جهت ترهین و امضاء اسناد رهنی مربوط.
  11.    انجام مراحل مربوط به توثیق و انسداد سهام معرفی شده توسط مشتریان از قبیل اخذ وکالتنامه و مکاتبه با سازمان بورس اوراق بهادار جهت انسداد سهام.
  12.    ارجاع، بررسی و اظهار نظر در خصوص ارزیابی املاک معرفی شده توسط مشتریان در جهت انجام مقدمات انعقاد قرارداد و ترهین املاک. 
  13.    انجام کلیه تشریفات و ضوابط حقوقی مربوط به نقل و انتقال املاک بانک. 
  14.    جمع‌آوری و بررسی روزنامه رسمی و اعلام قوانین و مقررات مصوب جدید به واحدهای ذی‌ربط بانک. 
  15.    انجام امور مربوط به افزایش سرمایه و ثبت صورتهای مالی بانک و اعلام آخرین تغییرات در اعضای هیات‌مدیره و سایر امور مورد نیاز در اداره ثبت شرکتها. 
  16.    همکاری با روابط عمومی در زمینه تهیه جوابیه‌های که علیه بانک و اهداف آن در مطبوعات و رسانه‌‎ها منتشر شده.
  17.    بررسی معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، معاضدت قضایی، منع اخذ مالیات و تاسیس صندوق و بانکهای مشترک. 
  18.    انجام امور مربوط به مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با همکاری سایر واحدهای بانک. 
  19.    پشتیبانی، رسیدگی و پاسخگویی به کلیه امور مربوط به املاک و امور ثبتی. 
  20.    رسیدگی به کلیه امور املاک و اراضی وقفی، صلحی و .....
  21.    شرکت در جلسات و ارایه نظریه حقوقی (Legal Opinion) در تمامی مواردی که بانک قرارداد بین‌المللی منعقد می‌نماید. 
  22.    انعقاد قراردادهای وکالت برای طرح دعوی و نظارت بر طرح دعوی در کشورهای خارجی و همچنین نظارت بر تنظیم لوایح و دفاعیه‌های بین‌المللی که علیه بانک در محاکم خارجی طرح می‌گردد. 
  23.    بررسی کلیات حقوقی و مسایل مربوط به تعارض قوانین نظام‌های حقوقی کشورهای طرف قراردادهای بین‌المللی در تمامی مواردی که قرار است بانک در کشوری معامله و یا یک عمل حقوقی انجام دهد. 
  24.    بررسی نظام حقوقی و مقررات بانکی در تاسیس شعب خارج از کشور 
  25.    دفاع از بخشنامه‌ها، دستورالعملها، نظام نامه‌ها و عناوین مشابه در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوط. 
  26.    طراحی و پیشنهاد فرم‌های نمونه بانکی و بررسی و اظهار نظر در خصوص فرم‌ها و یا دستورالعمل‌های داخلی بانک. 
  27.    بررسی و اظهار نظر حقوقی در خصوص قراردادهای بین‌المللی (کارگزاری‌ها و همکاریهای بانکی، فاینانس، ریفاینانس، بیع متقابل و .....) و مشارکت فعال در مذاکرات مربوطه. 
  28.    ارایه راهکارهای حقوقی در بخش‌های مختلف معاملات بین‌المللی از قبیل حواله‌های بین‌المللی، خرید سهام بانکهای خارجی و مشارکت در آنها، قراردادهای جوینت و نچر یا تامین مالی، روشهای پرداخت، ضمانتنامه‌ها، داوری، اسناد تجاری، نمایندگی‌های تجاری.
  29.    طراحی و پیشنهاد قراردادهای نمونه بین‌المللی در بخشهای مختلف .
  30.    بررسی و اظهار نظر در خصوص ترهین اموال منقول و غیرمنقول واقع در خارج کشور 
  31.    بررسی و اظهار نظر در خصوص قراردادهای خرید، اجاره، وکالت، مشاوره (کار) و .... که موضوع آن خارج از کشور می‌باشد. 
  32.    ارجاع، بررسی و اظهار نظر در خصوص ارزیابی املاک واقع در خارج کشور، 
  33.    بررسی کلیات حقوقی و مسایل مربوط به تعارض قوانین نظام‌های حقوقی کشورهای طرف قردادهای بین‌المللی. 
  34.    بررسی قراردادهای مورد استفاده در بانکهای کشورهای مختلف و استفاده از تجربیات کشورهای اسلامی در تدوین و نگارش قراردادهای بین‌المللی بر اساس موازین اسلامی. 
  35.    برنامه‌های هماهنگی امور آموزشی در قالبهای همایش، کارگاه آموزشی و نشست حقوقی برای کارکنان. 
  36.    اطلاع رسانی حقوقی در حوزه‌های مورد فعالیت بانک. 
  37.    بررسی و جمع آوری نظرات حقوقی مدیریت امور حقوقی و کمیسیون حقوقی بانکها و انتشار آن در سطح بانک. 
  38.    تنقیح قوانین و مقررات بر اساس قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 خرداد ماه 1389 و قانون اصلاح قانون مزبور و دستورالعملهای مربوط.
  39.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در زمینه تهیه و تدوین دستورالعملهای مرتبط با حوزه فعالیت و تنظیم متون قراردادها، تعهد نامه‌ها و فرمهای مورد استفاده در بانک.
  40.    تهیه و تنظیم اطلاعات و آمارهای درخواستی و ارایه به مدیریت بانک و اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  41.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوط به مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط.
  42.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  43.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

 •  
  نام و نام خانوادگی: سید مرتضی شهیدی
  عنوان شغلی: رئیس اداره حقوقی
  شماره داخلی: 217
  ایمیل سازمانی: m.shahidi@ivbb.ir
  نام و نام خانوادگی: آصف دهقان
  عنوان شغلی: معاون دوایر دعاوی و امور قراردادها و خدمات حقوقی
  شماره داخلی: 208
  ایمیل سازمانی: a.dehghan@ivbb.ir
 
 • اداره روابط عمومی و حوزه مدیریت تحت راهبری و مسئولیت رییس اداره روابط عمومی و حوزه مدیریت در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، وظیفه هماهنگي و انجام اقدامات مرتبط با حوزه مديريت و تهیه متن مصوبات هيئت مديره و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری آنها، نظارت بر دبیرخانه مرکزی، اجراي سياستهاي اطلاع رساني  بانک، همكاري با رسانه‌هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكرد و پاسخگويي به ابهام‌ها و گزارشها و اخباری که در جراید و پایگاه‌های خبری در مورد بانک درج می‌گردد، اطلاع رساني درخصوص خدمات و فعالیتهای بانک، تهيه و اجراي طرح هاي تبليغاتي ، اجراي مناسب مراسم و مناسبتها، ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان ازطريق برگزاري جلسات داخلي، نظارت بر انتشارات و نشريات و مديريت پايگاههاي اطلاع رساني الكترونيك و افكارسنجي عمومی، انجام اقدامات و فعالیتهای تشریفات، تهیه گزارش سالانه بانک (به زبانهای فارسی و انگلیسی)، چاپ بروشور‌ها و کاتالوگهای خدمات و فعالیتهای بانک را عهده‌دار مي‌باشد. 

  دوایر ذیل‌الذکر زیرمجموعه این اداره می‌باشند و موظف به هماهنگی و انجام تمامی وظایف محوله با اخذ نظر مافوق خواهند بود:

       *دایره حوزه مدیریت
       *دایره روابط عمومی

   

   شماره تماس: 88878153
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96،

   فکس: 88878312


 • *دایره حوزه مدیریت:

  دایره حوزه مدیریت برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    دریافت و ثبت نامه‌های مدیریت عامل و اعضاء هیئت مدیره و سایر واحدهای تابعه و ثبت و درج آنها در سیستم اتوماسیون اداری و ارایه به مدیریت جهت صدور دستور مقتضی و تهیه و تنظیم نامه‌های صادره‌ی آنها.
  2.    پيگيري دستورات مديريت عامل و اعضاي هيأت مديره درخصوص نامه‌هاي دريافتي از واحدهاي مختلف بانك، و سایر سازمان‌ها، تهيه و تنظيم گزارش لازم جهت استحضار مديريت عامل در راستاي پاسخگويي به موقع مكاتبات اداري.
  3.    جمع آوري گزارش‌ها، اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نیاز مدیریت عامل و اعضاي هیات مدیره.
  4.    تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و انجام هماهنگی‌هاي لازم در خصوص اعلام زمـان، مکـان و سایر امور مربوط به برگزاري جلسات با مدعوین با اخذ نظر مدیریت.
  5.     تهيه و تنظيم و نگهداري صورتجلسات هيأت مديره و ابلاغ و پيگيري مصوبات آن به واحدهاي ذي‌ربط.
  6.    تعیین وقت ملاقات مراجعین با مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره بانک.
  7.    پاسخگويي به مراجعين حضوري و تماس‌هاي تلفني و راهنمايي آنها به قسمت‌هاي مربوطه.
  8.    انجام كليه امور دفتری، ماشين‌نويسي، بايگاني، تشريفات و پذيرايي از ميهمانان و مدعوين جلسات.
  9.    انجام اقدامات مربوط به جمع‌آوری و نگهداری اسناد و مدارک و مکاتبات نیمه راکد و راکد بانک در چارچوب قوانین و طبقه‌بندی‌های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی و امحاء آنها پس از تهیه سوابق دیجیتالی و میکروفیلم.
  10.    رسیدگی به امور مشاوران مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره بانک.
  11.    تهیه دستورالعمل‌ها و رویه‌های مرتبط با حوزه فعالیت با هماهنگی مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات مقتضی.
  12.    تهیه و تنظیم اطلاعات و آمارهای مرتبط با حوزه فعالیت.
  13.    حفظ و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  14.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

  *دایره روابط عمومی:

  دایره روابط عمومی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.
  1.    تهیه و تدوین برنامه‌هاي مناسب جهت انعکـاس اخبار اهـداف، برنامه‌ها و خدمات بانک به مشتریان، رسانه‌ها و جامعه.
  2.     تهيه و اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهش‌هاي رسانه‌اي و نظرسنجی‌ها در رابطه با نحوه ارائه خدمات بانک و ارائه نتایج حاصله و پيشنهادهاي مربوطه.
  3.    تهیه طرح‌ها و عناوین تبلیغاتی مرتبط با فعالیتهاي بانک جهت پخش و انتشار از طریق رسـانه‌هـاي گروهی، وسایل ارتباط جمعی با همکاري سـایر  واحدهای ذی‌‌‌‌‌‌ربط و کسـب مجـوز از مدیریت بانک.
  4.     انجام اقدام لازم جهت برگزاري مصاحبه‌هاي مطبوعاتی و برقراري ارتباط و تعامـل لازم با رسانه‌ها به منظور شناساندن هرچه بیشتر بانک و فعالیتهاي آن به جامعه و ايجاد وحدت رويه در ارتباطات رسانه‌اي.
  5.    برنامه‌ریزي‌، تهیه و نظارت بر چاپ و توزیع تمامی اقلام انتشاراتی‌، تبلیغاتی و مطبوعاتی بانـک شـامل ماهنامه‌، خبرنامه‌، بروشور.
  6.     مشارکت فعال جهت ثبت‌نام و حضور در نمایشگاهها، همایشها، مجالس مربوط بـه امـور بـانکی در سراسـر کشـور با هماهنگی مافوق و سایر واحدهای ذی‌ربط و انجام اقدامات مربوط به برپایی غرفه و تجهیز آن در طی دوره برگزاری نمایشگاه.
  7.    کسب اطلاع نسبت به بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي ذی‌ربط به منظور پاسـخگویی بـه سـئوال‌ها، انتقادها و پیشنهادهای  مشتریان از طریق تلفن‌، پست الکترونیک و سایر ابزارهاي اطلاع‌رسانی.
  8.     انجام امور مربوط به درج آگهی‌هاي خبری و اطلاع‌رسانی بانک در روزنامه‌هـاي کثیرالانتشار و پیگیري تا زمان حصول اطمینان از درج آن‌ها.
  9.     مدیریت و بــه روزرسانی مطالب مندرج در ســایتهاي اطلاع رسانی بانک اعم از اینترنـت ، اینترانـت و سایر سامانه‌هاي اطلاع‌رسانی مشابه از حیث شکل، محتـــوا، اطلاعـات منـدرج در آن.
  10.    انجام امور تشریفاتی بانک از جمله تصدي امور سالن‌ها، توزیع روزنامـه و شـیرینی، نظـارت و تعـویض پلاکاردها، پرچم‌ها، نصب اطلاعیه در تابلو اعلانات، اخذ ویزا و بلیط و سایر اقدامات در مورد مأموریت‌های خارج از کشور کارکنان با اخذ مجوز مدیریت.
  11.     برنامه‌ریزي، اجرا و نظارت بر برگـزاري مراسـم، سـخنرانیها، سـمینارها، جشن ها و مراسم ملی و مذهبی در داخل بانک.
  12.    انجام امور مربوط به ثبت‌نام و حضور کارکنان بانک در همایش‌ها و سمینارهای تخصصی که در سیستم بانکی کشور برگزار می‌گردد، با اخذ مجوز مدیریت.
  13.    انجام امور تشریفات مربوط به مراجعه و حضور میهمانان خارجی در بانک.
  14.    انجام اقدامات مربوط به تهیه گزارش سالانه بانک با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط و اخذ مجوز مدیریت.
  15.    تهیه دستورالعمل‌ها و رویه‌های مربوط به حوزه فعالیت با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط و ارایه به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات مقتضی.
  16.    راهبری وب‌سایت بانک در بخش‌های فارسی و انگلیسی و درج محتوای آن با هماهنگی سایر واحدهای ذی‌ربط. 
  17.    تهیه و تنظیم اطلاعات و آمارهای مربوط به حوزه فعالیت و ارایه به واحدهای ذی‌ربط.
  18.    تهیه و ارسال پاسخ اخبار و گزارش‌هایی که در رابطه با بانک در جراید، نشریات و سایت‌های خبری درج و منتشر می‌گردد.
  19.    حفظ و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  20.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

   

 •  
   
   
 
 • شعبه مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌صلاح و ضوابط و بخشنامه‌ها و دستورالعملهای داخلی و تحت نظر مدیرعامل بانک، وظیفه و مسئولیت نهایی کنترل، نظارت، اجرا و انجام تمامی عملیات صفی و شعبه‌ای و دوایر تابعه آن را بر عهده دارد.
  شعبه مرکزی شامل دوایر زیر می‌باشد:

       *دایره صندوق و حسابداری 
       *دایره اعتبارات و ضمانتنامه‌ها
       *دایره عملیات ارزی 

                         

   شماره تماس: 86080903
   آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان سی‌اُم، پلاک 96،

   فکس: 88874229


 • *دايره  صندوق و حسابداری:
  دایره صندوق و حسابداری برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.

  قسمت صندوق:
  1.    بررسي و جمع‌آوري مازاد نقدينگي باجه‌هاي تحويلداري شعبه و صدور اسناد حسابداري مربوطه در خلال روز به منظور احتراز از تمرکز غير ضروري وجوه نقد در باجه‌ها.
  2.    تهيه موجودي نقدي تحويلداران و سيتواسيون صندوق شعبه و ثبت روزانه آن در درگاه بانک مرکزی ج.ا.ا و بررسي تطابق آن با خلاصه دفتر کل شعبه و موجودي فيزيکي وجوه صندوق در پايان روز کاري و نگهداري وجوه و پلمپ درب گاو صندوق شعبه.
  3.    انجام امور مربوط به درخواست تغيير سقف بيمه خزانه با توجه به حجم نقدينگي شعبه و رعايت دقيق شرايط بيمه‌نامه از جمله رعايت سقف پوشش‌هاي بيمه‌اي مربوط به وجوه ارزي و ريالي.
  4.    ارسال و تحويل مازاد نقدينگي نسبت به سهميه پولي شعبه به خزانه مرکزی بانک.
  5.    ارائه خدمات مربوط به افتتاح انواع حسابهاي جاري، پس‌انداز و سپرده سرمايه‌گذاري ارزي و ريالي و ساير عمليات مربوط به هر حساب طبق دستورالعملهاي بانك.
  6.     روزآمد نمودن سوابق فیزیکی و الکترونیکی مربوط به نمونه امضای مشتريان.
  7.    توقيف يا مسدود نمودن حسابهاي مختلف مشتريان بنا به احكام مراجع صالحه قضايي، فوت صاحب حساب، تصميم بانك بر اساس توافقات و قراردادهاي في مابين يا ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه.
  8.    انجام امور مربوط به اعلام سابقه چک‌های برگشتی مشتریان و يا رفع سوء اثر چک‌هاي برگشتي و ثبت اطلاعات چک‌های برگشتی در درگاه بانک مرکزی ج.ا.ا.
  9.    ارائه خدمات مربوط به صدور/مسدود نمودن دسته چك مشتريان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
  10.    انجام عملیات دریافت و پرداخت نقدی مشتریان و مراجعین (ارز و ریال).
  11.    صدور گواهي گردش/ موجودي حساب ارزي براي مشتريان و به درخواست آنان.
  12.    ارائه خدمات مربوط به انتقال وجوه بين حسابهاي مشتريان، به درخواست آنان.
  13.    ارائه خدمات مربوط به صدور صورتحسابهاي ريالي و ارزي و گواهي يا تأييد حساب‌ها در صورت تقاضاي مشتريان.
  14.    ارائه خدمات مربوط به پاياپاي اسناد.
  15.    دريافت چكهاي ساير بانكها و وصول وجه آن.
  16.    ارائه خدمات مربوط به سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) و پایا با رعایت دستورالعملهای ذی‌ربط.
  17.    ارائه خدمات مربوط به صدور چك (اعم از چك رمزدار بين بانكها/ چک بانکی و يا عهده ساير شعب بانك– متعاقب تاسیس و راه‌اندازی سایر شعب بانک) بر اساس تقاضاي مشتري و عنداللزوم تهيه و درج رمز بر روی آنها.
  18.    ارائه خدمات مربوط به بروات صادره و وارده ريالي.
  19.    ارائه خدمات مربوط به صدور رمز اينترنتي جهت استفاده از اینترنت بانک حسب درخواست مشتریان.
  20.    ارائه خدمات مربوط به کارت بانک (صدور / صدور مجدد کارت/ بن‌کارت/ کارت هدیه، قطع ارتباط و غیرفعال سازی/ ارتباط مجدد و فعالسازی حساب با کارت/ بن‌کارت/ کارت هدیه، تغيير حساب ترجيحي، صدور رمز جدید/فعالسازی رمز کارتهایی که به علت فراموشی رمز توسط دارنده آن غیرفعال گردیده است و سایر عملیات مرتبط).
  21.    انجام تمامی امور مربوط به دستگاههای ATM  و PINPAD.
  22.    انجام اقدامات لازم جهت بهره‌برداری و استفاده از دفاتر نمونه امضاء‌هاي داخلي بانك و امضاء‌هاي بين بانكي ساير بانكها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
  23.    انجام استعلامهای سیستمی و فیزیکی لازم در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی در راستای تشخیص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر موارد مرتبط با حوزه فعالیت دایره.
  24.    انجام امور مربوط به بررسی و تأیید امضای مشتریان در حیطه‌ی وظایف و مسئولیت‌های محوله.
  25.    همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در جهت تعریف/ اصلاح و تکمیل زیرسیستمهای عملیاتی مورد استفاده. 
  26.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در روند تنظیم و تدوین دستورالعملها و رویه‌ها و همچنین تهیه آمارها و اطلاعات مورد درخواست.
  27.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت با هماهنگی مافوق و ارایه گزارش مربوطه در مقاطع مورد نظر به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  28.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  29.    انجام سایر وظایف مرتبط با قسمت صندوق که در آتی بموجب دستورالعملها و ضوابط ابلاغ خواهد شد و یا حسب نظر و تشخیص رییس شعبه ارجاع می‌گردد.
  30.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.


  قسمت حسابداری:
  1.    پيش بيني، تهيه و تنظیم به موقع دفاتر حسابداري شعبه و ساير دفاتر لازم با نظر و تأييد رئيس شعبه و هماهنگی با اداره کل مالي و پيش بيني سرفصلهاي ضروري بر اساس معاملات و حسابها و عملیات شعبه منطبق با سرفصلهاي تعيين شده توسط بانك مركزي ج.ا.ا و بر اساس دستورالعمل‌ها/ رویه‌های حسابداري ابلاغی بانك و همچنین زیرسیستمهای مورد عمل با هماهنگی اداره کل مالی.
  2.    تهيه و استخراج خلاصه دفتر كل ارزي و ريالي روزانه/ هفتگی/ ماهانه و ساير صورتحسابها(سيتواسيون ها) و ترازهاي  ماهانه از عمليات شعبه و ضمائم آنها و مطابقت سیستمی آنها با دفاتر و حصول اطمينان از صحت آنها و ارسال برای ادارات مركزي ذی‌ربط پس از كنترل و امضاء توسط رئيس شعبه در مقاطع زمانی مقرر.
  3.    ثبت صحيح و به موقع كليه اسناد مرتبط با عمليات شعبه پس از بررسی و حصول اطمينان از صحت و اصالت اسناد و وجود امضاء‌هاي مجاز، در دفاتر حسابداري شعبه بطور مستمر و روزانه.
  4.    کنترل اسناد حسابداری سایر دوایر شعبه که به صورت سیستمی ثبت و صادر می‌گردد و حصول اطمینان از صحت شکلی و محتوایی اسناد.
  5.    اطمينان از بسته شدن حساب صندوق در پايان روز و تراز بودن گزارش مربوطه.
  6.    كنترل حساب بدهكاران و بستانكاران– داخلي و موقت در ابتداي هر روز كاري از لحاظ علت و تاريخ ايجاد و انجام پیگیریها و ارایه گزارشهای ذی‌ربط جهت تسویه اقلام یاد شده در چارچوب دستورالعملهای ذی‌ربط.
  7.    كنترل حسابهاي انتظامي در پايان هر ماه با فیزیک اسناد و مدارك، سفته‌ها، دسته چك‌ها و ساير اوراق مربوطه و حصول اطمينان از صحت عملیات و انطباق آنها با مانده دفاتر شعبه.
  8.    كنترل روزانه حسابهای دفتر كل و انجام اقدامات لازم جهت رفع مغايرت‌هاي احتمالي.
  9.    بررسی و شناسایی حسابهای غیرفعال (ظرف مدت شش ماه از آخرین گردش) و انجام اقدامات لازم، با رعایت ضوابط مربوطه.
  10.    تهيه گزارش و كنترل ارقام  باز  بصورت روزانه و ماهانه.
  11.    انجام امور مربوط به محاسبه و واريز سود سپرده‌هاي سرمایه‌گذاری كوتاه مدت و بلندمدت ریالی و ارزی در مقاطع مقرر.
  12.    نگهداری و بایگانی منظم و مستمر اسناد حسابداری شعبه.
  13.    کنترل و حصول اطمینان از عدم وجود هرگونه مغایرت در حسابهای شعبه و (در صورت مشاهده‌ی هرگونه مغایرت، می‌بایست مراتب در اسرع وقت به رییس شعبه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی گزارش گردد. چنانچه نتیجه بررسی‌ها، موید و نشان دهنده‌ی بروز هرگونه اشتباه سهوی یا عمدی و یا سوء استفاده از سایر عملیات و فعالیتهای شعبه باشد، می‌بایست موضوع به شکل کاملاً محرمانه و هرچه سریعتر به شخص رییس شعبه گزارش گردد تا به نحو مقتضی و با رعایت ضوابط مقرر، مراتب به مدیریت و از آن طریق به مراجع ذی‌صلاح بانک جهت انجام بررسی‌های لازم و اتخاذ تصمیم نهایی منعکس شود).
  14.    انجام استعلامهای سیستمی و فیزیکی لازم در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی در راستای تشخیص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر موارد مرتبط با حوزه فعالیت دایره.
  15.    همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در جهت تعریف/ اصلاح و تکمیل زیر سیستمهای عملیاتی مورد استفاده. 
  16.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در روند تنظیم و تدوین دستورالعملها و رویه‌ها و همچنین تهیه آمارها و اطلاعات مورد درخواست.
  17.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوطه در مقاطع مورد نظر به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  18.    انجام سایر وظایف مرتبط با قسمت حسابداری که در آتی بموجب دستورالعملها و ضوابط ابلاغ خواهد شد و یا حسب نظر و تشخیص رییس شعبه ارجاع می‌گردد.
  19.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  20.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

  *دايره اعتبارات و  ضمانت‌نامه‌ها:

  دایره اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.

  1.    مشاوره و راهنمايي مجريان طرحها و يا متقاضيان استفاده از تسهيلات/ صدور ضمانتنامه ریالی و ارایه توضیحات لازم به آنها با هماهنگی و اخذ نظر مافوق (چنانچه شخص متقاضی بر اساس نتیجه مذاکرات واجد شرایط تشخیص داده شود، توضیحات تکمیلی مبنی بر نوع عقد اسلامی مناسب پیشنهادی و دیگر موارد مرتبط لازمست با هماهنگی رییس شعبه ارایه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام شود).
  2.    اخذ اصل مدارک لازم از متقاضي ، و ممهور نمودن كليه مدارك مورد نياز به مهر"مقابله شد" پس از مطابقت با اصل آنها و تشکيل پرونده اعتباري، اخذ اطلاعات اعتباري متقاضی و تهیه گزارش مربوطه، انجام استعلامهای لازم از قبیل اخذ استعلامهای چک برگشتی، مانده بدهی ناشی از تسهیلات و تعهدات بانکی و حوزه مالیاتی و تکمیل پرونده اعتباری و اخذ نظر رییس شعبه جهت تعیین مبلغ تسهیلات قابل اعطای مدنظر و ارسال پرونده به همراه نظریه پیشنهادی شعبه با رعایت ضوابط مقرر برای اداره کل اعتبارات جهت انجام بررسی‌های تکمیلی و تهیه مصوبه اعتباری.
  3.    رعايت تکالیف و ضوابط داخلی مقرر برای پرداخت تسهيلات به مشتريان جديد از قبیل لزوم فعال بودن حساب جاري وی و سایر ضوابط مقرر.
  4.    اخذ استعلام از دفتر امور شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص شركتهاي داراي ابهام در مبحث دولتي بودن يا نبودن آنها از طريق واحد ذی‌ربط بانک.
  5.    كنترل ليست مشتريان بد حساب ساير بانكها در مورد متقاضيان استفاده از تسهيلات بانک.
  6.    دريافت مصوبات اعتباري متقاضیان استفاده از تسهیلات یا صدور ضمانت‌نامه ریالی از اداره کل اعتبارات و اجراي صحيح آنها بر مبناي مفاد مندرج در آن از قبيل نوع عقد/ ضمانت‌نامه، مدت قرارداد، سهم بانک و مشتري، نوع و ميزان وثائق، تضامین و تکمیل سوابق و مستندات طلب و انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات ارزی/ ریالی صدور ضمانتنامه ریالی، با رعایت ضوابط مربوط.
  7.    بررسي وثایق و تضامین دریافتی مربوط به تسهيلات اعطايي و ضمانتنامه‌های ریالی و حصول اطمینان از صحت و اصالت آنها، بر اساس متن مصوبات اعتباری.
  8.    انجام امور مربوط به ارزيابي و ترهين املاک و اموال غیر منقول معرفی شده توسط متقاضیان استفاده از تسهیلات طبق مفاد مصوبات اعتباری ذی‌ربط در چارچوب ضوابط ابلاغی و رویه‌های تعریف شده  و دريافت اسناد رهنی مربوط بر مبناي دستورالعملها و ضوابط مربوطه.
  9.    انجام امور مربوط به ارزيابي مجدد و افزايش مبلغ اسناد رهنی موضوع وثایق تسهیلات اعطایی و در صورت نياز مکاتبه با واحدهاي ذي‌ربط جهت اخذ مجوز در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
  10.    کنترل و پيگيري صدور بيمه‌نامه اموال غیر منقول موضوع اسناد رهنی وثایق تسهیلات اعطایی به هزینه مشتری و دریافت و نگهداری مناسب بیمه‌نامه‌ها و اقدام و هماهنگی جهت تمديد ساليانه آنها.
  11.    انجام امور مربوط به تعويض وثائق و در صورت نياز مکاتبه با واحدهاي ذي‌ربط جهت اخذ مجوز با رعایت ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي.
  12.    نگهداري مطلوب و مناسب و منظم قراردادهاي رهني و سفته ها و سایر وثایق مربوط به تضمين اعتبارات و ضمانتنامه‌های ریالی در گاوصندوق شعبه.
  13.    نظارت مستمر و منظم و کامل بر انجام جريان کار اعطای تسهیلات و حصول اطمینان از مصرف صحيح تسهيلات اعطايي و اجراي کامل مصوبات در چارچوب ضوابط و دستورالعملها.
  14.    وصول مبلغ اقساط تسهيلات در سررسيدهاي مقرر و تسويه مطالبات بانک/ تعهدات مشتريان و آزاد ساختن آن دسته از وثائق که تسهيلات گيرنده، تعهدات خود را در قبال بانک به طور کامل ایفاء نموده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
  15.    انجام اقدامات و پیگیریهای لازم جهت وصول مطالبات غير جاري از طريق مذاکره و در صورت لزوم صدور اخطاريه و هماهنگی با واحدهای ذی‌ربط جهت انجام اقدامات و تشریفات قانونی بابت وصول طلب بانک، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
  16.    انتقال به موقع تسهيلات اعطایی غیرجاری به سرفصلهاي مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول.
  17.    رسيدگي به درخواست متقاضی مبني بر استفاده از شرايط تسهيلات استمهالي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
  18.    بررسي تقاضاي مشتريان در مورد صدور انواع ضمانت نامه‌های ریالی و تهيه و تکمیل پرونده اعتباری ذی‌ربط و استعلامهای مورد نیاز و ارسال برای اداره کل اعتبارات جهت انجام بررسی‌های کارشناسی، طرح در كميته اعتباري و در چارچوب ضوابط و آيين نامه‌هاي مقرر و اجراي دقيق مصوبات ابلاغي.
  19.    ارائه خدمات مربوط به صدور، تمديد، تقليل و ابطال ضمانت نامه‌هاي ريالي در چارچوب ضوابط و آيين نامه‌هاي مربوطه و کنترل مستمر زمان سررسيد ضمانت نامه‌ها با رعایت ضوابط ذی‌ربط و مکاتبه با اداره کل اعتبارات.
  20.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی و عنداللزوم سایر واحدهای ذی‌ربط جهت تهیه آمارهای مورد نیاز.
  21.    انجام عملیات مربوط به محاسبات و ثبت اسناد سود تعهدی و ذخیره‌گیری شعبه و کنترل‌های مربوطه.
  22.    انجام امور درج اطلاعات مربوط به سامانه اصالت ضمانت نامه‌های ریالی صادره بانک.
  23.    انجام مکاتبات و در صورت لزوم تهیه پاسخ استعلام سایر بانکها در رابطه با امور اعتباری و ضمانت نامه‌های ریالی.
  24.    انجام استعلامهای سیستمی و فیزیکی لازم در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی در راستای تشخیص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر موارد مرتبط با حوزه فعالیت دایره.
  25.    انجام امور مربوطه به بررسی و تأیید امضای مشتریان در حیطه‌ی وظایف و مسئولیت‌های محوله.
  26.    همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در جهت تعریف/ اصلاح و تکمیل زیر سیستمهای عملیاتی مورد استفاده. 
  27.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در روند تنظیم و تدوین دستورالعملها و رویه‌ها و همچنین تهیه آمارها و اطلاعات مورد درخواست.
  28.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوطه در مقاطع مورد نظر به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  29.    انجام سایر وظایف مرتبط با دایره اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها که در آتی بموجب دستورالعملها و ضوابط ابلاغ خواهد شد و یا حسب نظر و تشخیص رییس شعبه ارجاع می‌گردد.
  30.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  31.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

  *دایره عملیات ارزی:

  دایره عملیات ارزی برای انجام و اجرای هر یک از وظایف و تکالیف مشروحه ذیل، می‌بایست ضمن رعایت دقیق قوانین، ضوابط و مقررات ابلاغی ذی‌ربط از سوی مراجع ذی‍‎صلاح، نسبت به هماهنگی و اخذ نظر مافوق و حسب مورد سایر واحدهای تابعه بانک، مستمراً اقدامات لازم را معمول نماید.

  قسمت اعتبارات اسنادي صادراتي:
  1.    انجام اقدامات لازم جهت اخذ و ارائه اطلاعات کارگزاران بانک و کانال دریافت اعتبار اسنادی جهت انجام عمليات ارزي مورد درخواست مشتريان اعتبارات اسنادي صادراتي بانک از اداره کل بین الملل.
  2.    انجام اقدامات لازم جهت بررسي مدارک، احراز اصالت پيام اعتبار اسنادي، عدم وجود شرط غير متعارف در آن، تهيه پيام پيش نويس سوئيفت، برداشت کارمزد و هزينه‌هاي مترتبه، ثبت اسناد حسابداري و اطلاع‌رساني به مشتري در ارتباط با تمديد، تقليل، افزايش، تغيير شرايط، ابطال، واگذاري عوايد با هماهنگي اداره کل بين‌الملل و اداره کل اعتبارات و طبق ضوابط و دستورالعملهاي بانک مرکزي ج.ا.ا و ساير مقررات مربوطه.
  3.    دريافت و بررسي پيامهاي سوئيفتي مربوط به واريز وجوه اعتبار اسنادی صادراتی ديداري و همچنين پيامهاي تعهد پرداخت در سررسيد از بانک کارگزار و کنترل صحت رفرنس و سوابق مشتري و نوع ارز واصله.
  4.    كنترل ارزهاي واريزي به حسابهاي مشتريان از بابت اعتبارات اسنادی صادراتی (در صورت اعظای تسهیلات بر اساس اعتباراسنادی صادراتی رعایت مفاد مصوبه اعتباری ذی‌ربط و نامه‌های اداره کل اعتبارات).
  5.    صدور اسناد حسابداري لازم و دريافت وجوه موضوع اعتبار اسنادي صادراتي از کارگزار پس از انجام عمليات مربوط به معامله اسناد و تسویه هرگونه بدهی احتمالی مشتری با بانک از بابت اعتبار اسنادی یادشده یا سایر مطالبات بانک از او و واريز به حساب مشتريان مربوطه طبق ضوابط و مقررات.
  6.     کنترل تکمیل بودن مستندات پرونده و حصول اطمینان از عدم وجود کارمزد معوق و در نهایت خارج کردن آن از فهرست پرونده‌های جاری شعبه و تسویه پرونده.
  7.    انجام اقدامات مربوط به بروات اسنادی صادراتی در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی و برون‌سازمانی ذی‌ربط.
  8.    انجام استعلامهای سیستمی و فیزیکی لازم در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی در راستای تشخیص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط و سایر موارد مرتبط با حوزه فعالیت دایره.
  9.    انجام امور مربوطه به بررسی و تأیید امضای مشتریان در حیطه‌ی وظایف و مسئولیت‌های محوله.
  10.    همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در جهت تعریف/ اصلاح و تکمیل زیر سیستمهای عملیاتی مورد استفاده. 
  11.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در روند تنظیم و تدوین دستورالعملها و رویه‌ها و همچنین تهیه و ارایه آمارها و اطلاعات مورد درخواست.
  12.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت و ارایه گزارش مربوطه در مقاطع مورد نظر به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  13.    انجام سایر وظایف مرتبط با قسمت اعتبارات اسنادی صادراتی که در آتی بموجب دستورالعملها و ضوابط ابلاغ خواهد شد و یا حسب نظر و تشخیص رییس شعبه ارجاع می‌گردد.
  14.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  15.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

  قسمت اعتبارات اسنادي وارداتي:
  1.    دريافت و بررسي تقاضاي گشايش اعتبار متقاضیان و اخذ و کنترل مدارک لازم از قبیل فرم تعهد ترخيص از گمرک، فرم تأمين مابقي وجه، تعهدنامه واقعي بودن موضوع معامله، بيمه نامه، پروفورما و ثبت سفارش و اخذ وثائق مندرج در مصوبه و ساير مدارک لازم.
  2.    تشکیل و تکمیل پرونده متقاضی و اخذ کلیه مدارک و پاسخ استعلامهای لازم و ارسال آن برای اداره کل اعتبارات (در مورد اعتبارات اسنادی که متقاضی درخواست پرداخت درصدی وجه نقد از مبلغ اعتبار را در هنگام گشایش دارد) جهت انجام بررسی و تکمیل و طرح در کمیته اعتباری و اتخاذ تصمیم.
  3.    اخذ مصوبه اعتباری متقاضی از اداره کل اعتبارات و اجرای مفاد وشرایط مصوبه و اخذ مدارک و مستندات مربوطه، بهمراه فرمها، تعهدنامه‌ها و وثایق مقرر.
  4.    اخذ بيمه نامه به نفع بانك و محاسبه صحيح درصد پوشش آن با توجه به انواع حمل.
  5.    كنترل سقف اعتباري هر يك از مشتريان و استعلام از  اداره کل اعتبارات.
  6.    صدور اسناد حسابداري لازم و دريافت وجوه پيش پرداخت جهت گشايش اعتبار اسنادي و هزينه ها و کارمزدهاي مربوطه.
  7.    هماهنگی با اداره کل بین الملل جهت کسب اطلاع از وضعیت و درجه اعتبار بانک ابلاغ و معامله و تسویه کننده. 
  8.    انجام امور مربوط به گشايش اعتبار اسنادی و تهیه و صدور پیام سوئیفتی به نام کارگزار از طریق اداره کل بین الملل.
  9.    انجام امور مربوط به عمليات واريز و تسویه وجه اعتبارات اسنادي دیداری یا پرداخت اعتبار اسنادی مدت دار در سررسید.
  10.    بررسي و كنترل اسناد حمل وارداتي دريافت شده از بانك كارگزار و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت اعلام به بانك كارگزار.
  11.    انجام امور مربوط به تمديد، تقليل، افزايش، تغيير شرايط، ابطال و دريافت اسناد مربوط به اعتبار اسنادی، طبق ضوابط و دستورالعملهاي بانک و با اخذ نظرات سایر واحدهای ذی‌ربط.
  12.    كنترل و بررسي پروانه سبز گمركي به منظور حصول اطمینان از رفع تعهدات ارزی مشتری با رعایت ضوابط و رویه‌های مورد عمل مربوط.
  13.    تأمين وجه اسناد موضوع اعتبار اسنادی وارداتی در صورت عدم پرداخت به موقع وجه توسط مشتري، انجام اقدامات و پیگیریهای لازم جهت دریافت و وصول هر چه سریعتر مبلغ پرداختی از بدهکار و در صورت عدم حصول نتیجه پس از سپری گردیدن مهلتهای تعیین شده، هماهنگی با واحدهای ستادی ذی‌ربط به منظور انجام تشریفات قانونی و اقدامات حقوقی در راستای وصول مطالبات بانک و عدم استرداد وثایق و تعهدنامه‌های دریافتی به مشتری تا هنگام تسویه کامل مطالبات بانک در اینخصوص، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و اخذ مجوزهای داخلی از سایر واحدهای مرتبط و مدیریت بانک.
  14.    استرداد متناسب مبلغ پيش دريافت از مشتريان در هنگام ابطال يا تقليل اعتبارات اسنادي و صدور اسناد لازم و واريز به حساب مشتريان مربوطه.
  15.    ثبت و ارسال فرم اطلاعات بانك مركزي شامل گشايش، اصلاحيه، واريز و سایر موارد مربوط به اداره کل بين‌الملل و بانك مركزي با رعایت ضوابط و مقررات ذی‌ربط.
  16.    تسویه پرونده‌های اعتبارات اسنادی وارداتی و خارج کردن آن از فهرست پرونده‌های جاری شعبه.
  17.    انجام اقدامات مربوط به بروات اسنادی وارداتی و همچنین حواله‌های ارزی کالایی/ خدماتی در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی و برون سازمانی ذی‌ربط.
  18.    انجام استعلامهای سیستمی و فیزیکی لازم در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی در راستای تشخیص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط و سایر موارد مرتبط با حوزه فعالیت دایره.
  19.    انجام امور مربوطه به بررسی و تأیید امضای مشتریان در حیطه‌ی وظایف و مسئولیت‌های محوله.
  20.    همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در جهت تعریف/ اصلاح و تکمیل زیر سیستمهای عملیاتی مورد استفاده. 
  21.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در روند تنظیم و تدوین دستورالعملها و رویه‌ها و همچنین تهیه و ارایه آمارها و اطلاعات مورد درخواست.
  22.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت با هماهنگی مافوق و ارایه گزارش مربوطه در مقاطع مورد نظر به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  23.    انجام سایر وظایف مرتبط با قسمت اعتبارات اسنادی وارداتی که در آتی بموجب دستورالعملها و ضوابط ابلاغ خواهد شد و یا حسب نظر و تشخیص رییس شعبه ارجاع می‌گردد.
  24.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  25.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.


  قسمت حوالجات و نقل و انتقالات ارزي
  1.    دريافت حواله‌هاي ارزي وارده و كنترل مبلغ، تاريخ، نام بانك كارگزار، شماره حساب بانك كارگزار، نام ذينفع، شماره ذينفع، نوع ارز و بررسي دقيق سوئيفت حواله وارده و تفكيك حواله‌ها بر اساس تاریخ موثر (والور) و پوشش، و اخذ تأييديه از اداره کل بين‌الملل در مورد ارقام باز حواله‌ها و كفايت موجودي حساب كارگزاراني كه نزد اداره کل بين‌الملل حساب دارند.
  2.    ارائه خدمات مربوط به حواله‌هاي صادره اعم از حواله‌های مربوط به انتقال وجه و یا حواله‌های ارزی کالایی/خدماتی و كنترل مبلغ، تاريخ، نام و آدرس بانك كارگزار، فرستنده حواله، شماره حساب و نام ذينفع، بررسي چكهاي الصاقي از نظر تاريخ، مبلغ، امضاء، موجودي و اخذ تأييديه تاریخ موثر (والور ) درخصوص مبالغ بيش از سقف مشخص شده هر ارز از اداره کل بين‌الملل و انجام سوئيفت حواله صادره.
  3.    انجام هرگونه اقدام ضروري در خصوص اصلاح/ ابطال حواله‌هاي ارزي صادره (مورد درخواست فرستنده حواله و با هماهنگي كارگزار) و حواله‌هاي ارزي وارده ( مورد درخواست كارگزار و با هماهنگي ذينفع)  و انجام هرگونه اقدام ديگري در رابطه با حوالجات ارزی طبق دستورالعملها و ضوابط مربوطه.
  4.    ارائه خدمات مربوط به حواله‌هاي صادره و وارده با ساير شعب (پس از راه اندازی سایر شعب بانک).
  5.    انجام اقدامات مربوط به پرداخت چكهاي عهده ما ارسالي از سایر بانك‌هاي داخلي و خارجي.
  6.    انجام اقدامات مربوط به وصول وجه چكهاي عهده ساير شعب بانكها و پرداخت چكهاي ساير شعب عهده ما.
  7.    انجام اقدامات مربوط به وصول چكهاي عهده ساير بانكهاي داخلي و خارجي و پيگيري هاي مربوطه و اخذ كارمزد.
  8.     ارائه خدمات مربوط به صدور کارت اعتباري ارزي و ساير امور مربوط به تسويه هزينه ها/ ابطال کارت اعتباري ارزي (پس از راه اندازی خدمت مذکور در بانک).
  9.    ارائه خدمات مربوط به صدور سندهاي انتقالي از حساب يک مشتري به حساب ديگر، انتقالات داخلي ارزي به حسابهاي بين شعب بانک (پس از راه‌اندازی سایر شعب بانک)، پرداخت اسکناس خارجي از محل حسابهاي ارزي، واريز به حساب ارزي مشتريان از محل اسکناس خارجي معتبر، تبديل ارز به ساير ارزهاي معتبر.
  10.    ارائه خدمات مربوط به خريد و فروش ارز بازرگانی و کنترل اسناد صادره آن از جمله ، خريد اسکناس و حسابهاي ارزي و واريز معادل ريالي به حسابهاي مشتريان و يا پرداخت بصورت نقدي به آنها، فروش ارز بابت تسويه تعهدات ارزي و برداشت معادل ريالي ازحساب ريالي مشتريان.
  11.    دريافت و رعايت نرخهاي تعرفه خدمات ارزی ابلاغی طی بخشنامه‌های بانک مرکزی و داخلی ذی‌ربط درخصوص کارمزدهایی که در زیرسیستم‌های مورد استفاده اعمال نگردیده و لازمست به صورت دستی محاسبه و اعمال شود و همچنین مقایسه نرخ‌های تعرفه خدمات ارزی با نرخ هایی که در زیرسیستم‌های عملیاتی مورد استفاده اعمال شده و حصول اطمینان از انطباق آنها و انعکاس موارد مغایر با تعرفه به اداره کل فن آوری اطلاعات به منظور اعمال نرخ های تعرفه مربوط در زیرسیستم‌های ذی‌ربط.
  12.     وصول و تسویه مبلغ کارمزدهاي مربوط به حواله‌هاي صادره و وارده، خريد و فروش ارز طبق تعرفه هاي مربوطه.
  13.    انجام استعلامهای سیستمی و فیزیکی لازم در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی در راستای تشخیص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط و سایر موارد مرتبط با حوزه فعالیت دایره.
  14.    انجام امور مربوط به بررسی و تأیید امضای مشتریان در حیطه‌ی وظایف و مسئولیت‌های محوله.
  15.    همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در جهت تعریف/ اصلاح و تکمیل زیر سیستمهای عملیاتی مورد استفاده. 
  16.    همکاری با اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی در روند تنظیم و تدوین دستورالعملها و رویه‌ها و همچنین تهیه و ارایه آمارها و اطلاعات مورد درخواست.
  17.    کنترل ماهیانه وضعیت روند دستیابی به اهداف مرتبط با حوزه فعالیت با هماهنگی مافوق و ارایه گزارش مربوطه در مقاطع مورد نظر به اداره کل سازمان و برنامه‌ریزی.
  18.    انجام سایر وظایف مرتبط با قسمت حوالجات و نقل و انتقالات ارزی که در آتی بموجب دستورالعملها و ضوابط ابلاغ خواهد شد و یا حسب نظر و تشخیص رییس شعبه ارجاع می‌گردد.
  19.    حفظ و نگهداری و عدم افشای اطلاعاتی که به واسطه‌ی وظایف مقرر در اختیار قرار می‌گیرد و عدم ارایه اطلاعات و مستندات مربوط به سایر واحدهای درون و برون سازمانی بدون هماهنگی مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری.
  20.    انجام سایر امور اداری مرتبط که از سوی مافوق ارجاع می‌گردد.

 •  
  نام و نام خانوادگی: سعید بابازاده
  عنوان شغلی: رئیس شعبه
  شماره داخلی: 214
  ایمیل سازمانی: s.babazadeh@ivbb.ir
  نام و نام خانوادگی: مسعود هادیان 
  عنوان شغلی: معاون شعبه
  شماره داخلی: 218
  ایمیل سازمانی: 

  نام و نام خانوادگی: سحر خالقی حمیدی
  عنوان شغلی: معاون دایره صندوق و حسابداری
  شماره داخلی: 106
    s.khaleghi@ivbb.ir :ایمیل سازمانیگروه دورانV6.0.5.0