کسب و کار‌های نوپا


توجه به توسعه کارآفرینی نوپا در کشور ازجمله شاخص‌های مدنظر در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. به سخن دیگر اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ضرورت شکل‌گیری و پرورش شرکت‌های نوپا را بیش از پیش نمایان می‌کند. به همین منظور در بندهای اول و دوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آورده شده است:
•    تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظورتوسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل وتشویق همکاریهای جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط. در راستای سیاست فوق الذکر و با در نظر گرفتن  فضای کسب و کار نوین و دیجیتالی، اکثر بانکهای سنتی می بایست به سرعت نوآوری دیجیتال خود را افزایش دهند. نوآوری عموماً باید با تامین مالی و حاکمیت از طریق تیمهای طراحی و مهندسی مجزا و از طریق شراکت و سرمایه گذاری خطرپذیر که دور از عملیات محوری بانک عمل میکنند، مدیریت شود. بر همین اساس در مضامین استراتژیک بانک مشترک ایران و ونزوئلا تاکید شده که واحدی تحت عنوان مدیریت کسب وکارهای نوآور که مستقیماً با مدیرعامل در ارتباط است عهده دار این مضمون شود. 
از سوی دیگر یکی از بازارهای حائز اهمیت در بانکداری کسب و کار(Business Banking)، کسب و کارهای نوپا می باشند که تعداد آنها روبه افزایش است و اکثر آنها حول مدلهای کسب وکاری نوین، فناوریهای جدید و خلاءهای موجود درصنایع شکل میگیرند و پتانسیل تبدیل شدن آنها به مشتریان تجاری بزرگ و حتی شرکتی بسیار زیاد است. در واقع، کسب و کارهای نوپا مشتریان بالقوه و دارای پتانسیل برای بانک محسوب می شوند و بانک مشترک ایران و ونزوئلا با همکاری نهادهای حاکمیتی و نهادهای حمایتی فعال در حوزه کسب و کارهای نوپا، ضمن برنامه ریزی و تعیین اهداف استرتژیک در این حوزه، در صدد است تا با تعریف طرحهای مشترک و تعریف مدلهای کسب و کار نوین مبتنی بر اکوسیستم های دیجیتال، خدمات مورد نیاز کسب و کارهای نوپا را ارائه نمایند.

گسترش کسب و کارهای نوپا دیجیتال، موج سوم نوآوری فناوری بانکداری است. طی امواج قبلی (شبکه های شعبه دستگاههای خودپرداز، کارتهای اعتباری)، بانکها عمدتاً نوآوری یکدیگر را کپی کردند، اما امروزه، بسیاری از پیشرفتها در بانکداری، از کارآفرینانی نشات میگیرد که خودشان را تکنولوژیست در نظر میدانند و نه بانکدار. آنها بازاریابی خود را از طریق جستجوی اینترنتی، رسانه های اجتماعی و پلتفرمهای اپلیکیشن انجام می‌دهند. با هدف قرار دادن نیازهای خاص با نوآوریهای راحت و کم هزینه، مهاجمان دیجیتال میتوانند میلیونها مشتری را به سرعت جذب کنند.

از اهداف استراتژیک بانک ایران و ونزوئلا  آن است که به عامل کلیدی در اکوسیستم دیجیتال بانکی تبدیل شود به طوریکه که پیشنهادات یکپارچه را حول نیازهای مشتریان تجاری و شخصی منتخب ارائه میدهد. قدرت این اکوسیستم به شدت به اشتراک گذاری دادههای مشتری برای ایجاد بازخور مستمر درباره نیازهای مشتریانی متکی است که به بازیگران اکوسیستم امکان میدهد تا خدمات مرتبط و شخصی شده تری را توسعه دهند. عوامل کلیدی موفقیت چنین اکوسیستمی عبارتند از:

  1. تمرکز بر نیازهای سبک زندگی مشتریان و ارائه ارزشهای پیشنهادی خاص.
  2. افزایش خدمات مالی از طریق فینتکهای ارزشزا.
  3. خدمات ارزش افزوده از طریق همکاری با تامین کنندگان ثالث و شرکای تجاری خارج از سیستم بانکی

لازم به ذکر است یکی از توانمندسازها و تسهیل کنندگان عملیات بانک در بانکداری کسب و کار و بانکداری شخصی و حرکت به سوی بانکداری دیجیتال، توسعه پلتفرم همکاری با فینتکها در راستای ارائه خدمات و محصولات نوین بانکداری با رابطهای کاربری متمایز به مشتریان بانک است که در مدل جدید کسب و کار بانک مشترک ایران و ونزوئلا،  این مهم گنجانده شده است.گروه دورانV6.0.5.0