اعتبارات اسنادی


هرگونه ترتيباتي که دربرگیرنده تعهد قطعی و برگشت‌ناپذیر بانک گشایش کننده مبني بر پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق می‌باشد، اعتبار اسنادی نامیده می‌شود. (منظور از ارائه اسناد مطابق عبارت است از ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده، مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی(UCP) و دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا.). اعتبار اسنادي که به ريال ايران گشايش می‌گردد و مقصد کالا و یا خدمت، اقامتگاه بانک‌های مرتبط، متقاضي و ذی‌نفع آن، در داخل مرزهاي جمهوی اسلامی ایران واقع است .به‌اختصار به آن اعتبار اسنادی داخلی گفته می‌شود. اعتبار اسنادی داخلی به دو نوع تقسیم می‌شود.

 • اعتبار اسنادی داخلی که در آن، بانک گشايش کننده و يا بانک تأییدکننده موظف است پس از بررسي اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق ، وجوه اسناد را پرداخت نماید.

 • اعتبار اسنادی داخلی که در آن، بانک گشایش کننده و یا بانک تایید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق، تعهد نماید و‌جه اسناد را در سررسید بپردازد.

فایل‌های مرتبط:

 قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی وارداتی

اعتبار اسنادي غیرقابل‌برگشت گشايش شده توسط بانك خارجي به نفع فروشنده در چــارچوب آخــرين مقــررات متحدالــشكل اعتبــارات اســنادي اتــاق بازرگــاني بین‌المللی (UCP600). اعتبار اسنادی ارزی به دو نوع کلی تقسیم می‌شود.

 • مشتریان محترم می‌توانند با مراجعه به شعبه بانک و ارائه مدارک و مستندات ضمن افتتاح حساب نسبت به تشکیل پرونده عمومی و طی مراحل ارزیابی اعتباری اقدام نمایند. سپس با ارائه درخواست گشایش اعتبار اسنادی و سایر مدارک مربوط ازجمله پرو فرما، ثبت سفارش، بیمه‌نامه،  نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل از طرف یکی از شرکت‌های بازرسی مجاز)، وثایق و تضمینات لازم و همچنین تکمیل برگه‌های مربوطه اسبت به گشایش اعتبار اسنادی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نمایند. 

  مراحل مختلف اعتبار اسنادی وارداتی عبارتند از:
  الف) گشایش اعتبار اسنادی (وارداتی)
  ب) اصلاح اعتبار اسنادی
  ج) ظهرنویسی اسناد و پرداخت

  الف) گشایش اعتبار اسنادی:
  بانک مشترک ایران و ونزوئلا، با رعایت ضوابط مقرر اقدام به گشایش انواع اعتبار اسنادی اعم از دیداری و یا مدت‌دار می‌نماید.
  نحوه تامین ارز:
  1.    تامین ارز مورد نیاز مشتری با ارائه کد ثبت سفارش از بانک ها و صرافی های مجاز بانکی؛
  2.    ارزی که مستقیماً از حساب ارزی متقاضی برداشت می شود؛
  3.    تسهیلات ارزی از محل منابع بانک (در صورت داشتن مصوبه اعطای تسهیلات ارزی)؛
  4.    حساب ذخیره ارزی؛
  5.    تسهیلات اعطایی از سوی بانک های خارجی (از جمله بانک توسعه اسلامی).
  مدارک مورد نیاز:
  1.    افتتاح حساب ارزی و ریالی نزد شعبه مرکزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا؛
  2.    تشکیل پرونده (با ارائه تصویر کارت بازرگانی)؛
  3.    اصل پروفرم و ثبت سفارش ممهور به مهر وزارت بازرگانی (معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی، دفتر ثبت سفارشات) به همراه دو سری رونوشت از اسناد مذکور؛
  4.    اصل بیمه نامه باربری حاکی از بیمه کالا نزد یکی از شرکت های بیمه داخلی و رسید پرداخت حق بیمه؛
  5.    فرم¬های تکمیل شده گشایش اعتبار، تعهد ترخیص و خرید ارز (همراه تمبر مالیاتی)؛
  6.    به هنگام گشایش اعتبار، 100% مبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت از حساب مشتری برداشت می 
  شود که با توجه به درجه اعتبار و نوع فعالیت متقاضی، ممکن است مبلغ پیش پرداخت کمتر از 100% ، مورد تصویب ارکان اعتباری بانک (برحسب مبلغ اعتبار اسنادی) قرار گیرد. در صورتی که بر اساس مصوبه ارکان اعتباری بانک، متقاضی اعتبار اسنادی بخشی از وجه اعتبار را تامین نماید، ارایه مدارک ذیل نیز مورد نیاز می باشد:
  •    فرم قرارداد جعاله تکمیل شده (همراه با تمبر مالیاتی).
  •    فرم تکمیل شده تعهد پرداخت مابقی وجه اعتبار.
  •    تامین وثایق کافی طبق مصوبه اعتباری ذی ربط.
  شعبه این بانک متن اعتبار اسنادی را تهیه و از طریق بانک ابلاغ کننده برای ذینفع اعتبار اسنادی ارسال می‌نماید.
  ب) اصلاحیه:
  •    شعبه مرکزی این بانک، متن اصلاحیه را تهیه و از طریق بانک ابلاغ کننده برای ذینفع اعتبار اسنادی ارسال می دارد.
  •    اصلاح و یا حتی ابطال اعتبار اسنادی منوط به تایید و قبول طرفین می باشد. کارمزد و هزینه دریافتی جهت مخابره پیام سوئیفت به بانک کارگزار، براساس ریال محاسبه و اخذ می شود.
  •    براساس مقررات بین المللی، در صورت عدم پرداخت هزینه  کارمزدهای مربوط به ابلاغ اعتبار اسنادی، اصلاحیه و سایر خدمات بانک ابلاغ کننده، خریدار موظف به تامین آن‌ها می باشد.
  ج)ظهرنویسی:
  •    در صورت وجود هرگونه شرایط پرداخت، این بانک موظف به پرداخت براساس نوع پرداخت قید شده در متن اعتبار اسنادی است.
  •    اعتبار اسنادی دیداری: شعبه با دریافت اسناد از بانک معامله کننده و با توجه به میزان پیش پرداخت هنگام گشایش اعتبار و شیوه تامین ارز، نسبت به محاسبه و دریافت مابقی مبلغ اعتبار اقدام نموده و پس از آن در خصوص واریز وجه اسناد و ظهرنویسی آن عمل خواهد کرد.
  •    اعتبار اسنادی مدت دار: شعبه پس از اخذ وثایق مطمئن، اسناد را ظهرنویسی و تحویل متقاضی می نماید ( در این حالت متقاضی موظف است در سررسید پرداخت مثلاً  6 ماه بعد، نسبت به تامین موجودی معادل مانده اعتبار اقدام نماید).

 • اعتبار اسنادی صادراتی توسط بانک خریدار گشایش می یابد و بانک مشترک ایران و ونزوئلا ابلاغ کننده آن به صادر کننده ایرانی می باشد. برای سهولت و تسریع ارائه خدمات در مراحل مختلف، توصیه می گردد ذینفع اعتبار دارای حساب ریالی و ارزی نزد شعبه مرکزی باشد.
  شرایط اعتبار اسنادی صادراتی برای استفاده از تسهیلات پیش از حمل:
  چنانچه مشتریان محترم قصد دریافت تسهیلات از بابت اعتبار اسنادی صادراتی دیداری مفتوحه به نفع خود را داشته باشند، لازم است موارد ذیل را رعایت نمایند که نهایتاً توسط شعبه به اداره کل اعتبارات بانک ارسال می‌گردد:
  1.    اعتبار توسط یکی از کارگزاران این بانک یا یک بانک معتبر افتتاح گردد؛
  2.    در صورت افتتاح اعتبار توسط بانک هایی غیر از بانک های مورد اشاره، اعتبار توسط یکی از بانک¬های موصوف در بند 1 ، مورد تایید (Confirm) قرار گیرد؛
  3.    بانک گشایش کننده یا تایید کننده، جزو بانک های ممنوع المعامله معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و این بانک نباشد؛
  4.    نوع ارز اعتبار از ارزهای جهان روا و مورد قبول بانک باشد؛
  5.    محل انقضای اعتبار ایران باشد؛
  6.    امکان معامله توسط بانک مشترک ایران و ونزوئلا با درج نام این بانک در فیلد 41A فراهم گردد. چنانچه بانک تایید کننده با معامله وجه نزد این بانک موافقت نمی نماید، مراتب توسط اداره کل بین الملل مورد بررسی قرار گرفته و اعلام نظر می گردد؛
  7.    پرداخت وجه در مقابل اسناد حمل مطابق شرایط اعتبار، توسط بانک گشایش یا تایید کننده، تعهد شده باشد. در صورتی که پرداخت وجه توسط بانک انتقال دهنده (Transferring Bank) به ذینفع ثانویه مشروط به وصول وجه اسناد از بانک گشایش کننده باشد، موضوع توسط اداره کل بین الملل مورد بررسی قرار گرفته و اعلام نظر می گردد؛
  8.    اسناد حمل درخواستی و شرایط اعتبار، غیر متعارف، غیر قابل تهیه و اجرا نباشد؛
  9.    پرداخت وجه اسناد، مشروط به تایید کالا در مقصد توسط خریدار یا نهادها و یا سازمان های مسئول کشور خریدار، نگردد؛
  10.    در صورتی که اعتبار، قابل انتقال (Transferable) بوده و ذینفع اعتبار متقاضی استفاده از تسهیلات باشد، شرط مذکور از متن اعتبار حذف گردد؛
  11.    در صورت انتقال اعتبار به ذینفع ثانویه، استفاده از تسهیلات بانک صرفا برای ذینفع ثانویه متصور می¬باشد؛
  12.    پوشش وجه توسط بانک های آمریکایی صورت نپذیرد.
  شرایط اعتبار اسنادی صادراتی جهت استفاده از تسهیلات پس از حمل (خرید دین)
  رعایت موارد زیر در مورد اعتبارات اسنادی مدت داری که مشتریان مایلند در مقابل اینگونه اعتبارات از تسهیلات ارزی یا ریالی خرید دین بانک مشترک ایران و ونزوئلا استفاده نمایند، الزامی است:
  1.    شرط اولیه و اساسی، افتتاح اعتبار توسط یک بانک معتبر یا کارگزار این بانک است. در غیر اینصورت تایید (Confirm) توسط یک بانک ثالث که مورد قبول بانک مشترک ایران و ونزوئلا باشد صورت پذیرد؛
  2.    در صورت درخواست ارائه برات به همراه سایر اسناد حمل، برات مزبور بر عهده بانک گشایش یا تایید کننده صادر گردد؛
  3.    به مجرد دریافت اسناد حمل مطابق شرایط اعتبار، بانک گشایش کننده تعهد پرداخت در سررسید از جانب خود را به بانک مشترک ایران و ونزوئلا اعلام نماید؛
  4.    اعتبار حاوی شرطی حاکی از فراهم ساختن امکان عدول بانک گشایش کننده از پرداخت وجه در صورت بروز یک اتفاق خاص (Rejection Clause) نباشد.
  ابلاغ اعتبار اسنادی صادراتی
  در صورتی که اعتبار اسنادی صادراتی از طریق سیستم سوئیفت یا دورنگار رمزدار دریافت گردد، اصالت و صحت آن مورد تایید بانک بوده و به مشتری ابلاغ می گردد. در غیر این صورت (پیام سوئیفتی غیر رمزدار یا نامه پستی) تا تایید اصالت اعتبار از سوی بانک کارگزار، اعتبار به مشتری ابلاغ نمی گردد یا فقط اطلاع داده می شود.
  •    اعتبارات اسنادی پس از وصول مورد بررسی بانک قرار گرفته و در صورت لزوم، مواردی به بانک گشایش کننده یا مشتری یادآوری می شود.
  •    ذینفع اعتبار باید مفاد و شرایط اعتبار را مورد مطالعه قرار دهد و چنانچه مغایرت یا تفاوت هایی میان اعتبار و توافقهای صورت گرفته با خریدار مشاهده نمود از خریدار تقاضای اصلاح اعتبار را  نماید.
  •    اصلاحیه ها و پیام های مرتبط با ذینفع به ترتیبی که قبلا بیان شد، به مشتری ابلاغ می گردد.
  •    کارمزدها و هزینه های متعلقه در هر یک از موارد از ذینفع اخذ می شود.
  •    لازمه ارائه خدمات فوق به مشتریان، داشتن حساب ریالی و ارزی به نام ذینفع اعتبار اسنادی نزد شعبه می‌باشد.
  مبادله اسناد حمل صادراتی
  ذینفع اعتبار باید اسناد حمل موضوع اعتبار اسنادی را دقیقاً مطابق شرایط اعتبار تهیه و طبق مقررات بین المللی اعتبار اسنادی UCP600، در مهلت مقرر در اعتبار به شعبه ارائه نماید.
  •    عدم تنظیم اسناد حمل مطابق شروط اعتبار، موجب بروز مغایرت در اسناد مذکور می شود که این امر در پرداخت به موقع وجه مشکل ایجاد کرده و حتی ممکن است باعث عدم پرداخت وجه از سوی بانک گشاینده گردد.
  •    شعبه در صورتی که بانک مشترک ایران و ونزوئلا طبق شرایط اعتبار، مجاز به پذیرش اسناد حمل و بررسی آنها گردیده باشد، در صورت نقاضای مشتری، اسناد حمل را با شرایط اعتبار مطابقت داده و اگر مغایرتی مشاهده نماید، به مشتری اعلام خواهد کرد.
  •    ارائه اسناد حمل باید با تکمیل  فرم مخصوص این کار به بانک انجام شود.
  •    بانک بابت خدمات مرتبط با بررسی و ارسال اسناد حمل، کارمزد و هزینه های متعلقه را اخذ می نماید.
  ارسال اسناد تحت مکانیسم اسناد وصولی عهده خارج (Collection)
  صادرکنندگان می توانند خارج از مکانیسم اعتبارات اسنادی و بر اساس اعتماد و سوابق قبلی معامله با خریداران، اقدام به انجام معاملات تجاری در قالب اسناد وصولی عهده خارج نمایند. در این روش، صادر کنندگان می توانند با معرفی بانک خریدار و در صورت حصول اطمینان از صحت و حسن اعتبار بانک مذکور، از بانک مشترک ایران و ونزوئلا درخواست نمایند اسناد حمل به بانک خریدار در ازای اخذ وجه یا تعهد پرداخت در سررسید معین ارسال شود. شایان ذکر اینکه، برخلاف اعتبارات اسنادی که بانک خریدار در صورت دریافت اسناد مطابق شرایط اعتبار، متعهد به پرداخت وجه می‌گردد، در این روش بانک خریدار هیچگونه تعهدی برای پرداخت وجه اسناد تا زمان مراجعه، ارائه قبولی و پرداخت وجه از طرف خریدار ندارد.
 • 1.    مدارک لازم جهت شناسايي متقاضي؛
  2.    فرم تکمیل‌شده درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي؛
  3.    پرو فرما خرید يا قرارداد فروش کالا/ارائه خدمت؛
  4.    بیمه‌نامه/گواهي بیمه حمل کالا براي اعتبار اسنادي داخلي خريد کالا؛
  5.    اظهارنامه مزبور بايد مبين اين موضوع باشد که معامله موضوع اعتبار اسنادي داخلي واقعي بوده و متقاضي با ذی‌نفع اعتبار اسنادي داخلي، ذی‌نفع واحد ( نمی‌باشد. همچنین اظهارنامه/اقرارنامه فوق بايد مشتمل بر اين تعهد باشد که در صورت اثبات خلاف هریک از موارد فوق، بانک گشايش کننده حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآیند اعتبار اسنادي داخلي، براي وصول مطالبات و خسارات احتمالی خويش اقدام نمايد؛
  6.    فرم تکمیل‌شده قرارداد گشايش اعتبار اسنادي داخلي؛
  7.    فرم تکمیل‌شده نامه پذیرش بازرسي فنی.

 •  
 • 1.    بانک گشايش کننده موظف به اعتبارسنجي دقيق متقاضي است، به‌نحوی‌که اعتبارسنجي به‌عمل‌آمده مبين ميزان توان و ظرفيت اعتباري وي باشد. بانک گشايش کننده مجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي بيش از ظرفيت اعتباري متقاضي نیست؛
  2.    بانک گشايش کننده مکلف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي، وضعيت بدهي غیر جاری و چک برگشتي متقاضي را از"سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان" نزد بانک مرکزی استعلام نماید.بانک گشايش کننده مجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي براي متقاضي که وفق ضوابط و مقررات مربوط،داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است ، نمی‌باشد.(در خصوص اشخاص حقوقي، موضوع مفاد اين ماده علاوه بر شخص حقوقی ، شامل صاحبان امضاي مجاز و اعضاي هيأت مدير آن اشخاص )اعم از اشخاص حقيقي، حقوقي و نمایندگان اشخاص حقوقي(  نيز می‌گردد)؛
  3.    بانک گشايش کننده مکلف است به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي ، متناسب با توان و ظرفيت اعتباري متقاضي، اقدام به اخذ پيش دريافت/ميان دريافت از وي به شرح زير نمايد:
   در اعتبار اسنادي داخلي ديداري، حداقل 10 درصد هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي؛
   در اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار، حداقل 10 درصد در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخلي و حداقل 10 درصد به هنگام ارائه اسناد. در صورت عدم ارائه اسناد مطابق تاریخ پذیرش اسناد سوي متقاضي ملاک اخذ ميان دريافت خواهد بود؛
  4.    چنانچه متقاضي اعتبار اسنادي داخلي، يکی از وزارتخانه‌ها و یا نهادهای دولتی استفاده‌کننده از بودجه عمومی باشد، بايد حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادي داخلي در بودجه ساليانه مصوب شود و 100 درصد مبلغ اعتبار اسنادي داخلي، به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، نزد بانک گشايش کننده تودیع گردد. بانک گشايش کننده موظف می‌باشد از متقاضي گشايش اعتبار اسنادي داخلي موضوع این ماده، تأييديه ذی‌حسابی مربوط را نيز اخذ نماید؛
  5.    بانک گشايش کننده قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي ، با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی، وثايق و تضمینات لازم و کافی را اخذ می‌نماید. وثایق مأخوذه بايد معتبر، سهل البیع، قابل نقل‌وانتقال قانوني، از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضی حقوق بانک در حداقل زمان ممکن، استیفا شود؛ 
  6.    اعتبار اسنادي داخلي می‌تواند به‌صورت ديداري يا مدت‌دار گشايش شود. گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار، با موعد پرداخت بيش از 360 روز )از زمان ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل (مجاز نیست؛
  7.    سررسيد اعتبار اسنادي داخلي براي خريد کالا، حداکثر 6 ماه و براي ساير موارد، حداکثر 18 ماه تعيین
  8.    می‌گردد؛
  9.    پیش‌پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذی‌نفع، پس از تأمين وجه آن از سوي متقاضي )بدون در نظر گرفتن پيش دريافت و ميان دريافت، صرفاً در مقابل اخذ ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت بانکي از ذی‌نفع مجاز می‌باشد؛

 •  


گروه دورانV6.0.5.0